Ki-tok kàu Chheng-liân Koa

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ki-tok kàu Chheng-liân Koa 
 1.Sai-hng kiù-chhiⁿ chhut-hiān, Tang-pêng phok-sū hoat-kiàn 
Lâng nā ba̍k-kim khoàⁿ ē chhut, Chek-sı̄ tit-kiù bián sí-bia̍t
Iâ-so͘ chiàⁿ-sı̄ kiù-sè Chú,Tē-siōng Thian-kok I kiàn-siat
Chúi nā chheng hı̂ chiū hiān, Io̍k-liām sí sı̀n-sim kian,
Ki-tok chheng-liân hó pêng-iú, Hok-im soan-thoân tio̍h hiòng-chiân
Ki-tok chheng-liân hó pêng-iú, Hok-im soan-thoân tio̍h hiòng-chiân 2.Chhun hong tāng, chhiū khui hoe, Sèng-lêng kàng, lâng hoé choē,
Lán nā ē-thang ka-tı̄ kiù, Tang-thiⁿ ta-chhiū lóng khui-hoe,
Kı̀-tit chá-chêng Gō͘-sûn-cheh, Lêng-kong hoat-hiān chhin-chhiūⁿ hoé,
Chú ê poe, lán ê hoeh, Tâng chı̍t thé,sio kau-poê,
Ki-tok chheng-liân hó pêng-iú, Éng-oán tı̄ Chú saⁿ chū-hoē,
Ki-tok chheng-liân hó pêng-iú, Éng-oán tı̄ Chú saⁿ chū-hoē. 3.Thiⁿ-téng jı̍t kng goe̍h bêng, Tē-bı̄n hoe âng, chháu le̍k,
Siōng-tè te̍k-pia̍t si in-tián, Hō͘ lán kap I tâng bô͘ hêng,
Piàn-tē kang-san Pē ki-gia̍p, Choân-pō͘ kau-tài lán keng-êng,
Beh chò kang , ài thé le̍k, Cháu thiⁿ-lō͘, tio̍h ióng-béng,
Ki-tok chheng-liân hó pêng-iú, Tâng-sim hia̍p-le̍k chı̄n sù-bēng,
Ki-tok chheng-liân hó pêng-iú, Tâng-sim hia̍p-le̍k chı̄n sù-bēng . (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 552 koàn, 1931 nı̂ 3 ge̍h)