Kiaⁿ bó͘ tāi-tiōng-hu

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Loā táng--ê chin kiaⁿ bó͘, tı̄ chhù--nih hō͘ in bó͘ ah kah lo̍h-té lo̍h-té. I siūⁿ kóng khó-lêng chhoā koè bó͘ ê cha-po͘-lâng lóng kap I kāng-khoán kiaⁿ bó͘. Ū 1-kang chá-khí, I chı̍p-ha̍p kong-si lāi-bı̄n 20 goā ê chhoā koè bó͘ ê oân-kang, kā in kóng: “ Chit-má goá beh tiau-cha--chı̍t-ê, nā sı̄ kiaⁿ bó͘ ê lâng khiā tiàm goá ê tò-chhiú-pêng; m̄ kiaⁿ bó͘--ê khiā tiàm goá ê chiàⁿ-chhiú-pêng! ” Kiò sı̄ keng-lí leh khí-siáu--leh, hoài oân-kang ta̍k-ê lí khoàⁿ goá, goá khoàⁿ lí, koè 1-chām-á, bô I ê hoat-tō͘, chí-hó ta̍uh-ta̍uh-á soá-tín-tāng. Soá hó-sè--a, toā-to-sò͘ ê oân-kang lóng khiā tı̄ tò-chhiú-pêng. Kı̂-koài--ê sı̄, kéng-jiân ū 1-ê khiā tı̄ I ê chiàⁿ-chhiú-pêng. Koh khah kı̂-koài--ê sı̄, ū 2-ê lâng lāu sı̂n chāi-chāi, lóng khiā tı̄ goân-ūi. Loā táng--ê kháu-khı̀ boē siáⁿ sóng ê khoán, tō mn̄g in 2-ê kóng:“Lín ná lóng bô tín-tāng? ” Thâu 1-ê oân-kang ı̀n kóng: “Goán bó͘ ū kau-tài, kong-si lāi-té nā-sı̄ leh hun phài-hē ê sı̂-chūn, tō ài pó-chhı̂ tiong-lı̍p, goá m̄-chiah ē khiā tı̄ tiong-ng. ” Tē-jı̄ ê oân-kang ı̀n kóng: “ Goán bó͘ kóng, nā-sı̄ ū siáⁿ-mı̍h tāi-chı̀ ài seng kā pò-kò, goá iáu-boē khı̀ khà tiān-oē--leh! ” Chèng-lâng thiaⁿ liáu lóng it-tı̍t tı̀m-thâu, o-ló in 2-ê chin-chiàⁿ sı̄ kiaⁿ-bó͘ ê tāi-tiōng-hu, Loā táng--ê bı̄n oa̍t ǹg khiā tı̄ chiàⁿ-chhiú-pêng hit-ê oân-kang, mn̄g I kóng: “A̍h lí hiah hó-táⁿ, chin-chiàⁿ lóng m̄ kiaⁿ bó͘? ” “ Bô--lah, goán bó͘ kóng, lâng chē ê só͘-chāi m̄-thang khı̀--lah! ”