Kim-gán koà ba̍k-kiàⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Koà kim-kheng ba̍k-kiàⁿ ,pa̍k kim-n̂g-sek ûi-kin , 
Kim-gán ! Chhiáⁿ Lí khiā-hō͘ chāi ,
Goá beh kā Lí hip 1 tiuⁿ siòng ,
The̍h-lâi-khı̀ chham-ka pí-sài .
Khó-sioh Lí ū khah é ,
Khióng-kiaⁿ bē-tàng tit-tio̍h thâu-chhái .
Kim-gán ! Lí kám ē sit-bōng bô-nai ?

(Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2030 kı̂, 2004 nı̂ 7 goe̍h 20 jı̍t)