Kim-thâu-á chhoā-bó͘ sı̀-kè siû

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Kim-thâu-á ,thâu-khak kim-kim , 
Kim-kong chhiāng-chhiāng-kún ,
Ta̍k-jı̍t chhoā-bó͘ chúi-khut-á sı̀-kè siû .
Sı̄ in-ūi siuⁿ-súi lâng oàn-tò͘ ,
Iah-sı̄ chhiāⁿ-iāⁿ siuⁿ-koè-hūn ,
Soah jiá lâng gia̍h-chhèng kā Lín pōng ,
It-tı̍t hoah-hiu . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2031 kı̂, 2004 nı̂ 7 goe̍h 27)