Koà-soaⁿ ke-sià

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Pat-koà-soaⁿ téng ê Chiong-hoà-ko̍k-tiong kéng-sek chiâⁿ-súi, ha̍k-hāu āu-piah ê soaⁿ-phiâⁿ ū kúi keng á kū sok-sià chá tō bô-lâng toà--a, khǹg leh pha-hng. Gūi hāu-tiúⁿ sı̄ ū sim ê lâng, tō lı̄-iōng chèng-hú “Kong-kiōng ho̍k-bū khòng-tāi chiū-gia̍p kè-oē ” lāi-bı̄n phài lâi ha̍k-hāu hia̍p-chō͘ chéng-lí hāu-hn̂g ê jı̂n-le̍k, hoan-hú in kā cha̍p-chháu koah-koah--leh, sı̀-kè chheng-chheng piàⁿ-piàⁿ--leh, piah chhat-chhat--leh, chhù-téng koh têng-chài hoan-siu, phah-sǹg beh chiong hit-ê só͘-chāi chéng-lí sù-sı̄, āu-pái thang chò ha̍k-seng-á iá-goā-oa̍h-tāng kap seng-oa̍h-kàu-io̍k ê iâⁿ-khu. Ū 1-kang, im-ga̍k-pan ê Ong hoē-tiúⁿ lâi ha̍k-hāu, hāu-tiúⁿ tō chhoā I khı̀ chham-koan tú-chiah chéng-lí hó-sè ê iâⁿ-khu, hn̄g-hn̄g khoàⁿ-tio̍h pâng-sià ê mn̂g-bâi ū koà 1-tè pâi-á , Ong hoē-tiúⁿ chhiò-chhiò kā hāu-tiúⁿ kóng: “Hāu-tiúⁿ--a, lí sı̄ chia̍h-pá siuⁿ êng--hioh? Tı̄ chia khí ‘Ke-sià’, kám sı̄ beh chhı̄ ke? ” Gūi hāu-tiúⁿ thiaⁿ chı̍t-ē soah chhiò--chhut-lâi, tō chhiáⁿ Ong hoē-tiúⁿ ba̍k-kiàⁿ koà hō͘ hó, koh kiâⁿ khah oá--leh, khoàⁿ khah siông-sè--leh! Goân-lâi hit tè pâi-á siá--ê sı̄: Koà-soaⁿ ngá-sià.