Koáⁿ beh khı̀ Phang-chhân

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Kā sin-hêng ê pān-kong-toh-á ùi chhia-téng hē--lo̍h-lâi, koh chhiâu-chhiâu pâi-pâi hó-sè, N̂g láu-pán khiā tı̄ chhia-piⁿ kap ha̍k-hāu ê Chóng-bū--ê Pò͘ chú-jı̄m kóng bô kúi kù oē, tō koáⁿ-kín beh cháu--lah ! "Sı̄ leh koáⁿ--siáⁿ? Lim 1-poe tê chiah cháu--lah ! " "Bē-sái-tit--lah, goá tō koh koáⁿ lâi-khı̀ Phang-chhân--lah !" "A̍h lí chit-má "OA ka-kū" tō chò kah hiah-nı̍h chhia-iāⁿ--a, iáu koh ū-êng thang khı̀ chò-chhân--ò͘ ? " N̂g láu-pán soà-chhiú kā chhut-hoè-toaⁿ tu hō͘ Pò͘ chú-jı̄m , goân-lâi téng-koân siá--ê sı̄ "Jı̄-lı̂m , Hiong-tiân", piⁿ-á koh ū chhau 1-ki tiān-oē ê hō-bé. "He sı̄ Hoan-á-chhân--lah!"Pò͘ chú-jı̄m tòng boē-tiâu, hiông-hiông soah chhiò--chhut-lâi, tō kā N̂g láu-pán kóng:"Lí beh chò seng-lí mā sió-mn̄g 1--ē,m̄-sı̄ Phang-chhân, sı̄ hō-choh Hiong-tiân--lah ! "