Koè-nı̂

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Ke-lō͘ tiām-chēng, kan-ta tiàm-chêng ê chhêng-oe kap kok-kı̂ ê chng-thāⁿ. Hut-jiân ū phih-phia̍k ê siaⁿ sı̀-bı̄n teh ı̀n, oán-jiân chhin-chhiūⁿ chiàn-tı̄n ê ki-koan chhèng. Ah! Che sı̄ sím-mı̍h sı̂-chūn leh? Chiū-sı̄ sin-nı̂ ê chhe-it chá. Koh chı̍t tia̍p-á kú jı̍t tùi tang chhut,jı̍t-kng chiò-tio̍h chhiū-hio̍h, koh ū tām-po̍h hong, chiū ná hián-chhut i ê bí-lē. Koè-nı̂ ê kéng-tı̀ ū án-ni, bo̍k-koài kiò chò kiong-hí. Tng tı̄ chı̍t ê sı̂ ke-kak ū chı̍t tè chháu-chhù, piah-thô͘ lóng lak liáu,piah-pín chı̍t-ki chı̍t-ki thang sǹg,chhù-téng iā hāi, tùi lāi-bı̄n thang hun-pia̍t thiⁿ-sek. Hut-jiân ū siaⁿ tùi pâng-lāi chhut, siaⁿ sè koh phoà-chhè, teh kiò kóng, Hí-ah, goá chin iau, thang pû tām-po̍h ám-moâi hō͘ goá. Gín-á ı̀n kóng, A-pa, goá pû hó lah; chiū té tı̄ oáⁿ-nı̍h phâng kàu bı̂n-chhn̂g chêng,Tı̄ bı̂n-chhn̂g tó chı̍t ê pı̄ⁿ-lâng, thâu-mn̂g làng-làng, bı̄n n̂g, ba̍k thap, oán-jiân chhin-chhiūⁿ ı̀m-sin ê lâng-pó͘,chhun-chhut ko͘-tâ ê chhiú lâi chiap oáⁿ, sió-khoá chiong seng-khu phēng tı̄ jia-hong, chiū tı̍t-tı̍t lim hit oáⁿ moâi,chiong ba̍k-chiu khoàⁿ i ê kiáⁿ kóng,Phih-phia̍k ê siaⁿ, he sı̄ siáⁿ-hoè? Ìn kóng sı̄ teh pàng-phàu, in-ūi chá-khí sı̄ koè-nı̂. Pı̄ⁿ lâng thó͘-khùi kóng, Goá liân-lūi kiáⁿ chin chē lah, tùi lí ê lāu-bó sí liáu, seng-lí sit pāi, koh seng-khu iā hō͘ pı̄ⁿ kong-kek, tı̀-kàu poa̍h-lo̍h tı̄ pı̂n-kiông khut, í-keng m̄ chai ū koè-nı̂ ê tāi-chı̀, siūⁿ éng-koè khui-tiàm ê sı̂ kah ná bı̂n-bâng; pún-jiân sı̄ ka-tı̄ chū-lı̍p, kin-á-jı̍t tio̍h oá-khò pa̍t lâng. Taⁿ tı̄ chit kan-lân ê jı̍t-chí sím-mı̍h lâng teh chō͘-chān? Ìn kóng, Sı̄ lán keh-piah ê Oān-ḿ, ū sı̂ chiong bí, iā bat ēng chı̂ⁿ hō͘ lán, tû-khı̀ i chı̍t-ê,iáu-boē ū tē jı̄-ê kā goá ia̍t-chhiú. Pı̄ⁿ-lâng kóng, Chin-chiàⁿ hó-sim, lán pē-kiáⁿ ê miā sı̍t-chāi sı̄ I teh pó-hō͘,tng chı̍t-sı̂ bí-niû chiah kùi,hó-gia̍h lâng it-bı̄ ài khah hó-gia̍h,sím-mı̍h lâng ê sim ū khǹg kan-khó͘ lâng ê bı̄n-iāⁿ? Só͘ ū khǹg-ê Tô-chiu Í-tùn nā-tiāⁿ, kù lí kan-khó͘ lâng án-choáⁿ, ū hı̄ tı̀ⁿ bô thiaⁿ,ba̍k-chiu ké bô khoàⁿ, soan-giân kóng kap i bô kan-sia̍p lah! Siūⁿ hiah ê pù-lâng kiám bē hō͘ Oān-ḿ thí-chhiò mah? Pı̄ⁿ lâng sı̀ⁿ Siau miâ Chèng, i ê kiáⁿ chiū-sı̄ Hí, 12 hoè; sui-jiân hoè chió, iáu gâu ho̍k-sāi pē, thang kóng sı̄ iú-hàu. Keh kúi-nā jı̍t ū chı̍t-ê chhiⁿ-hūn lâng i-koan chê-chéng, ba̍k-chiu chù-sı̂n khoàⁿ chháu-chhù, ka-tı̄ kóng, Chit keng kiám m̄-sı̄ goán hiaⁿ teh toà? Chiū toā-siaⁿ kiò, Án-hiaⁿ, lín sió-tı̄ Gı̄-á tńg-lâi lah! Jı̍p mn̂g thiaⁿ-tio̍h siaⁿ sè-sè teh ı̀n, Lí ê po̍k-chêng hiaⁿ tı̄ chia. Jı̍p mn̂g hiaⁿ-tı̄ kı̀ⁿ-bı̄n chí-ū thiaⁿ-tio̍h thı̂-khàu ê siaⁿ, soà bô oē thang kóng lı̄-pia̍t ê siau-sit. Chı̍t tia̍p-á-kú siaⁿ tiām. Gı̄-á chiū kóng i lı̄-pia̍t hiaⁿ koè-khı̀ Tiong-kok chò seng-lí, kai-chài ū thàn chı̂ⁿ, taⁿ sūn koè-nı̂ ê ki-hoē tńg-lâi. Bô phah-sǹg A-hiaⁿ lí tú-tio̍h chiah pi-chhám, che lóng sı̄ goá ko͘-hū lí, ǹg-bāng A-hiaⁿ sià-iū. Kóng soah liâm-piⁿ chhiáⁿ i-seng lâi khoàⁿ, iā chia̍h io̍h. A-chèng ê pı̄ⁿ khiàm tiāu-iōng koh kāu ut-chut, só͘-í chiah hiah siau-sán. Taⁿ hiaⁿ-tı̄ siong-hoē, i ê hoaⁿ-hí kàu-gia̍h thang i-pı̄ⁿ,kúi-jı̍t kú chiū hó-hó. Gı̄-á liâm-piⁿ chhiàⁿ lâng têng-khí chiong kū oāⁿ-sin,n̂g-kim ê khùi-la̍t sı̍t-chāi thang kiaⁿ,bô loā-kú khí hó, chiū poaⁿ-koè khı̀ toà. Lo̍k-sêng hit jı̍t lâng-khah moá-tn̂g. A-chèng khí-lâi phâng poe chhiáⁿ tāi-ke lim, chhut-siaⁿ kóng chêng jı̍t ê koè-nı̂ m̄-sı̄ goá-ê, kin-á-jı̍t chiàⁿ sı̄ goá chin chiàⁿ ê koè-nı̂. Sèng-keng kóng,Lín só͘ tú-tio̍h ê chhı̀ bô m̄ sı̄ lâng ê siông-sū; Siōng-tè sı̄ sı̀n-sı̍t, bô beh hō͘ lín tú-tio̍h chhı̀ koè-thâu tı̄ lín só͘ ē tng; chiū-sı̄ tı̄ siū-khı̀ ê sı̂ beh soà khui thoat-chhut ê lō͘, hō͘ lín tng ē khí. (Ko-lı̂m-to chêng-su 10:13)