Koan ló-iâ jiok boē-tio̍h

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Kiok-á chím-pô ê kim-sun put-hēng chhut chia-hō sí--khı̀, I tı̄ Koan-tè-biō bı̄n-thâu-chêng khàu kah sí-sí hūn-hūn--khı̀, kiông-kiông tih-beh siak-thâu. “Koan ló-iâ--a, lâng kóng lí ū lêng ū siàⁿ, m̄-koh tē-chú khoàⁿ he lóng sı̄ hau-siâu--ê-lah ! ” Chím-pô ba̍k-sái chha̍p-chha̍p tih, ná khàu ná liām, sim-lāi chiok m̄ kam-goān--ê. “Bô-chhái tē-chú goá hiah-nı̍h khiân-sêng, ho̍k-sāi lí 5,60 tang--a, lí mā chai-iáⁿ goá kan-taⁿ 1-ê kim-sun niā-niā, sı̄ ùi sè-á-hàn ni-ni lia̍p-lia̍p, iōng ke-thng kap som-á kā kô͘--khí-lâi-ê, sı̄ lâu leh āu-pái teh thoân hiuⁿ-hoé--ê, lí ná ē lóng bô-thang kā pó-pı̀ 1-ē, hāi I khı̀ lòng-lòng--sí-leh ? ” Chím-pô lú khàu lú siong-sim, 1-kó͘ ê oàn-khı̀ ǹg-tio̍h toā-tiān it-tı̍t chhiong--khı̀. Koan-tè-iâ tng leh khùn tiong-tàu, hō͘ hit-kó͘ ê oàn-khı̀ kiaⁿ 1-ē chha 1-tiám-á tō tǹg-toā chē, ba̍k-chiu joê-joê--leh, khut-cháiⁿ 1-sǹg, ô͘~, I bêng-pe̍h--lo͘ ! Chek-sı̂ tō khai kim-kháu kóng : “Toā-táⁿ gōng tē-chú, ia̍h káⁿ lâi chiah hô͘-giân loān-gí, oan-óng pún-sı̂n ! ” Kiok-á chím-pô kiaⁿ kah phı̄-phı̄-chhoah, thâu lóng m̄-káⁿ giâ--khí-lâi. Koan-tè-iâ chin bô hoaⁿ-hí ê khoán, koh soà--lo̍h-khı̀ kóng : “Ta̍k-ke lóng chai-iáⁿ pún-sı̂n khiâ 1-chiah chhiah-thò͘-bé, ē-tàng jı̍t-cháu chhian-lí, iā-hêng 800, sǹg-sı̄ put-chi-á kín--lo͘ ! Cha-hng lín hit-ê kim-sun sái 1-chiah bián-lù--ê tı̄ ko-sok kong-lō͘ leh phe-chhia, goá toè āu-piah tui-khı̀ beh kā pó-hō͘, ná chai I lú phe lú kín, sı̂-sok phe kàu 130~140, goá jiok kah phı̄ⁿ-phēⁿ-chhoán, sian jiok mā jiok boē-tio̍h ! ”