Kui-lô Toān 03

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Tē chhit chiuⁿ 
Kiâⁿ kàu poàⁿ lō͘, thiaⁿ-kı̀ⁿ ū chhia siaⁿ, lâi kàu bı̄n-chêng, chē chhia ê lâng mn̄g goá kóng, Lí beh kap goá chē chhia mah? Goá khoàⁿ-kı̀ⁿ hit tiuⁿ chhia chài gō͘-kak, téng-bı̄n choh-chhân chú teh chē chiū-sı̄ Iok-lo̍k peh, chhia chiū thêng-teh, i chiū khan goá chiūⁿ chhia, mn̄g goá kóng, Lí beh tá-lo̍h khı̀? Goá phah-sǹg lí sı̄ beh khı̀ goán tau khoàⁿ lín toā-chí. Goá kóng, M̄ sı̄ ah, tiâu-kò͘-ı̀ sı̄ beh lâi chhē lí. I kóng, Lí sı̄ beh chhē goá, che chin chhàu-tú-khám, chit tia̍p sı̄ siu gō͘-kak ê sı̂, goá hán-tit tiàm tı̄ hí chhù; lín lāu-bú kah lí lâi sím-mı̍h tāi-chı̀? Goá kóng, M̄ sı̄ goán lāu-bú kah goá lâi, sı̄ Pí-tek kah goá lâi. I chit tia̍p ū so hiah-ê chháu-soh, siūⁿ lí káⁿ tio̍h ēng, chiah kah goá lâi mn̄g lí. I kóng, Tio̍h, tio̍h ēng, che teh siu tang ê sı̂, chháu-soh ū joā choē lō͘-ēng, koh kin-nı̂ khah bô tè thang khı̀ boé. I ū loā choē? lóng kā goá lâu-teh. Taⁿ thiaⁿ-kı̀ⁿ i oē so soh-á, chin sı̄ thang hoaⁿ-hí. 
Goá kóng, Pí-tek i iā chin ài choè sió-khoá kang, pang-chān lāu-bú, nā-sı̄ bāng hê ê tāi-chı̀, i sı̄ boē-oē tàu pang-chān. Iok-lo̍k peh kóng, Khó-sioh hit ê gín-á oē chit ê, boē hit ê, hiān-chāi i ū loā choē soh-á beh boē? Goá chiū chiong Pí-tek só͘ so ê, kā i kóng. I kóng, Hé kú choē, iā chám-jiân boē-tit choē chı̂ⁿ; lí kap Kho-ní nā beh kā i the̍h-lâi, thang chiong soh-á choè chı̍t-ē khún-khí-lâi, kin ē-po͘ lín nn̄g lâng kng kàu goán tau, khoàⁿ ta̍t-tit loā choē chı̂ⁿ chiū hō͘ lí, lí chiah the̍h khı̀ hō͘ Pí-tek; goá siūⁿ i tek-khak ài ka-kı̄ the̍h kau lín lāu-bú. Goá kı̀-tit soè-hàn ê sı̂, iā sı̄ án-ni, lí chit tia̍p lâi kā goá kóng, chin sı̄ hó gín-á, m̄ sı̄ khang-khang kiâⁿ ê. I án-ni teh o-ló goá, goá hoán-tńg kiàn-siàu, in-ūi i m̄ chai goá kin chá-khí ū khí siū-khı̀, bô iàu-kín Pí-tek, chí kò͘ ka-kı̄. 
Iok-lo̍k peh tùi goá thâu-khak tah-tah teh kóng, Lí toā-hàn lah, tio̍h choè chı̍t ê hó cha-bó͘ gín-á, chhin-chhiūⁿ lín toā-chí Má-lı̄, chiah oē an-ùi lín lāu-bú ê sim. Goá thiaⁿ-liáu, koh khah chai tng boē khí, chóng-sı̄ sim-lāi teh siūⁿ kóng, boē kham-tit hō͘ i o-ló kàu án-ni. Kàu in tau, ū choè kang ê lâng, kā goá hû-lo̍h chhia, kah goá khı̀ chàu-kha chhē goán toā-chí. Kàu chàu-kha, khoàⁿ-kı̀ⁿ goán toā-chí kap in thâu-ke-niû, koáⁿ-kín teh chú jı̍t-tàu, beh hō͘ choè kang lâng chia̍h, i kah goá hí í-liâu chē, phâng chı̍t oáⁿ lin kap mı̄-pau beh hō͘ goá chia̍h. In thâu-ke-niû m̄ sı̄ teh chú pn̄g sı̄ teh chú chhài, chı̍t piⁿ choè i chú, chı̍t piⁿ kap goá kóng-oē, mn̄g goán tau ê tāi-chı̀, un-un khûn-khûn phâng hō͘ goá, chóng-sı̄ kiaⁿ goá chia̍h boē pá. Goá chia̍h-liáu, chiū peh-khí-lâi beh tò-khı̀. I kóng, Ū chı̍t koàn lin hō͘ lí the̍h-khı̀ hō͘ lín lāu-bú chia̍h, chiū the̍h chı̍t ê kim-kim ê bé-kháu-thih koàn, chiong lin tò hē teh. Goá chiū chiong ûi-sin-kûn thǹg-khí-lâi, chih choè chı̍t thia̍p, hē tı̄ thâu-khak téng, chiong hit koàn lin khoà tı̄ téng-bı̄n, chiū tı̀ tò-lâi khı̀ goán tau. 
Hit sı̂ sim-lāi pí chá-khí khah khoàⁿ-oa̍h. Kiâⁿ kàu Pí-tek teh thèng-hāu goá hia, khoàⁿ-kı̀ⁿ i, chiū chiong Iok-lo̍k peh só͘ kóng ê oē, lóng kā i kóng. I iā ín thèng-hāu kàu ē-po͘, kah goá kap Kho-ní chiah kng soh-á khı̀ hō͘ i. Kàu goán tau chiong lin-koàn lok tı̄ mn̂g-kháu, chiū jı̍p-khı̀ kā goán lāu-bú kóng, Chá-khí goá ū khí siū-khı̀, he m̄ sı̄ hó gín-á ê khoán-sit, taⁿ beh koé-pı̀ⁿ o̍h hó lah, lí nā ū sím-mı̍h tāi-chı̀, tek-khak beh chı̄n sim koáⁿ-kín khı̀ choè. I thiaⁿ chit ê oē, chiū oa̍t-thâu khoàⁿ goá, liâm-piⁿ kā goá chim chhùi; chá-chêng goán lāu-bú lóng bô án-ni, taⁿ kā goá chim chhùi, goá chı̄n hoaⁿ-hí kàu boē kò͘-tit. 
Lāu-bú kóng, Goá ê tāi-chı̀ lóng boē thàn sim, chı̍t poàⁿ sı̄ ài siū-khı̀, goá thong jı̍t chhiú bâng kha loān, tāi-chı̀ siuⁿ choē, sim kap sin-khu lóng bô thang êng, siūⁿ beh hioh-khùn chı̍t tia̍p-á kú iā boē-oē, tı̂-hui tio̍h kàu bōng-nih, chiah oē. Goá chiū oá i sin-piⁿ khiā-teh kóng, Goá beh kap lí kóng chı̍t chat Sèng-chheh, lí beh siū-khı̀ mah? I kóng, EN-á goá m̄ siū-khı̀, lí beh kóng sím-mı̍h, choè lí kóng. Goá chiū chiong hit ê Le̍k-tek-ko͘ só͘ kà ê hit chat Sèng-chheh liām hō͘ i thiaⁿ, kóng, “Lín kı̀ⁿ-nā tio̍h-boâ taⁿ tāng tàⁿ ê, tio̍h chiū-kūn goá, goá beh hō͘ lín an-hioh.” 
Liām liáu, i hut-jiân chē-teh thı̂-khàu, goá chı̄n kı̂-koài, koh kiaⁿ, in-ūi tùi goán gı̄-hū sí-liáu, lóng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ i khàu kàu án-ni. Hit sı̂ goá chiū soah bô ı̀-sù, m̄ chai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ kóng chiah hó, koh siūⁿ káⁿ tio̍h lâi khı̀ kiò Kho-ní. Tia̍p-á kú i khàu soah, ēng ûi-sin-kûn chhit ba̍k-sái kóng, Lí khoàⁿ goá án-ni khàu, lia̍h choè kı̂-koài mah? chá-chêng goá iā bat thiaⁿ-kı̀ⁿ, soè-hàn iā oē liām-tit, lí thang koh liām chı̍t piàn. 
Goá chiū kah liām chı̍t piàn, soà kóng, Che sı̄ Iâ-so͘ kóng ê, tek-khak sı̄ ū iáⁿ. I koh kóng, Sı̍t-chāi sı̄ ū iáⁿ, nā-sı̄ kiaⁿ-liáu m̄ sı̄ tùi goá kóng ê. Chá-chêng goán lāu-bú iā kā goá kóng lah, nā-sı̄ só͘ kiâⁿ ê lō͘, kap goán bú bô saⁿ-tâng, kiaⁿ-liáu chiong lâi boē choè chı̍t tui. Lí tio̍h choè hó gín-á, ū-sı̂ siū-khı̀ lí, lí m̄ sái khǹg tı̄ sim-nih; hiān sı̂ chin bô êng, lí m̄ sái koh kap goá kóng. Goá chiū chēng-chēng bô choè siaⁿ, chiong lin koàn the̍h-jı̍p-lâi, chiàu siông kap i choè kang. 
Ē-po͘ goá kap Kho-ní khı̀ siâⁿ-lāi boē hê, boē liáu tò-lâi, koh chiong soh-á kng khı̀ hō͘ hit ê choh-chhân ê thâu-ke, chiū chiong-kūn beh àm lah. Tùi hia tò-lâi, boē gō͘ ê sió kim-á tı̄ chhiú-nih, chha-put-to ta̍t-tit se-kok chı̂ⁿ cha̍p chheng chı̂ⁿ, Tiong-kok chı̂ⁿ jı̄-cha̍p-goā chheng, pí chêng só͘ kó͘ ê kè, hoán-tńg boē khah ke, chiū koáⁿ-kín tò-lâi. Tı̄ lō͘-nih teh kiâⁿ, siūⁿ khah-thêng Pí-tek nā khoàⁿ-kı̀ⁿ boē chiah-ê chı̂ⁿ, tek-khak hoaⁿ-hí kàu boē kò͘-tit, siūⁿ chiū lāu-bú iā tek-khak hoaⁿ-hí. Kiâⁿ kàu Pí-tek hia, Kho-ní chiong hit-ê kim-á chı̍t-ê chı̍t-ê sǹg hē tı̄ i chhiú-nih. I chiū toā hoaⁿ-hí, in-ūi chit-ê sı̄ i thâu chı̍t pái ê thàn-chı̂ⁿ. I kóng, Beh the̍h-khı̀ hō͘ lāu-bú, lín nn̄g lâng kap goá lâi khı̀, m̄ kú chit sı̂ lāu-bú bô tı̄ lán tau, chhiáⁿ chē chí soa-nih thèng-hāu i tò-lâi. 
Tùi goá khı̀ Le̍k-tek-ko͘ in tau tha̍k-chheh, chit pái khiok sı̄ thâu chı̍t pái bô khı̀, sim chin m̄ chhèng-ı̀. Kho-ní tùi goá kóng, Lán lâi khı̀ hí hoāⁿ-nih lia̍h koáⁿ súi-koe, thang choè mı̍h-phè. Pí-tek iā ín beh thèng-hāu goán tò-lâi, chiah chiong gûn kau hō͘ lāu-bú. Goán bô lia̍h kàu loā choē chiū tò-lâi, kiâⁿ kàu lı̄ Pí-tek hia bô loā hn̄g, thiaⁿ-kı̀ⁿ i ê siaⁿ ná teh khàu, chiū kín-mé cháu kàu i ê bı̄n-chêng, khoàⁿ-kı̀ⁿ Hó͘-ní tı̄ i bı̄n-chêng, bı̄n chhàu kiâ-kiâ, kap i teh chháu-lāu. Pí-tek khoàⁿ-kı̀ⁿ goán kàu chiū kóng, Kho-ní, Kho-ní, Hó͘-ní kim-á kā goá the̍h-khı̀. Hó͘-ní kóng, Lí che chin gōng-ah, goá kiám m̄ sı̄ kóng the̍h chí gō͘-ê khı̀, kè kúi jı̍t chiū beh hêng lí cha̍p ê, che kiám m̄ sı̄ hō͘ lí khah phiⁿ mah? Pí-tek koh khàu kóng, Kho-ní bo̍h-tit hō͘ i kā goá the̍h-khı̀, nā i the̍h-khı̀ sı̄ lóng boē choè-tit, goá pún ū kóng beh chiong che kim-á hō͘ lán lāu-bú. 
Hó͘-ní thiaⁿ-liáu che oē, ēng chhiú tah i ê tē-á kóng, chı̂ⁿ tı̄ chí lāi-bı̄n lah, khoàⁿ chı̄-chūi-á káⁿ lâi the̍h? Chiū chè Kho-ní hō͘ goá chı̍t ē chhia i chiū tó-lo̍h-khı̀, lóng m̄ sái chhut-la̍t. Kho-ní khoàⁿ kı̀ⁿ Pí-tek tı̍t-tı̍t khàu, sim-lāi tòng-boē-tiâu, chiū nı̍h kûn-thâu-bú, chhin-chhiūⁿ beh khı̀ kap Hó͘-ní saⁿ-cheng. Hó͘-ní chhiò kóng, Choè lí lâi, choè lí lâi. Goá chiū kā Kho-ní phō teh, m̄ hō͘ i khı̀, chı̍t piⁿ tùi Hó͘-ní kóng, Lí beh kah chiah hó-táⁿ ah? kı̀-jiân choè chha̍t, chhiúⁿ-liáu Pí-tek ê kim-á, koh beh toā-hàn phah soè-hàn? 
Hó͘-ní kóng, Chı̄-chūi kóng sı̄ chhiúⁿ i, goá kā sió-tı̄ chioh chı̂ⁿ, kiám oē kóng sı̄ chhiúⁿ i mah? Goá kóng, goá kā lí kóng, lí sı̍t-chāi kap choè chha̍t bô siáⁿ cheng-chha, Pí-tek tek-khak sı̄ m̄ chioh lí, lí chit tia̍p nā bô beh hêng i, goá beh khı̀ kā lán lāu-bú kóng, lí khoàⁿ i lâi lí beh cháiⁿ-iūⁿ? Hó͘-ní pún bô kiaⁿ goán lāu-bú, m̄ chai beh thái chit tia̍p bô beh hō͘ goá khı̀ kiò goán lāu-bú, kiaⁿ-liáu hō͘ i chai, chiū chiong tē-á ê kim-á tò-chhut-lâi, iû-goân hêng Pí-tek kóng, Goá sı̄ kap lí kún-chhiò, beh chhı̀ Kho-ní, khoàⁿ i káⁿ kap goá cháiⁿ-iūⁿ mah? Koh kā Kho-ní kóng, Lí chin sı̄ ū tám-tı̀, che sió Kui-lô chhùi iā chin lāi. Kóng-liáu chiū choè i khı̀. Chiah-ê oē sui sı̄ chhiò-chhiò teh kóng, i khiok siū-khı̀, bı̄n pı̀ⁿ pe̍h. Goán lóng ū khoàⁿ-kı̀ⁿ, koh kiaⁿ, koh khó-lı̂n. 
Goán lāu-bú lâi kàu goán ê só͘-chāi kóng, Lín chháu-lāu sím-mı̍h tāi-chı̀? Hó͘-ní tah-lo̍h khı̀? i chit ge̍h ê kang-chı̂ⁿ lóng bô lâi kau goá. Pí-tek kóng, I tú-á tùi chia khı̀, chit tia̍p m̄ sái khı̀ mn̄g i; goá chiong só͘ thàn ê kau lí, chiū the̍h gō͘ ê sió kim-á kau hō͘ lāu-bú. Lāu-bú kóng, Lí só͘ kóng goá bô siáⁿ bêng, che chı̂ⁿ lí thàn ê mah? I kóng, Sı̄ ah, che sı̄ Kui-lô kà goá so soh-á, goá so loā choē lah, khı̀ boē Iok-lo̍k peh, tit-tio̍h gō͘ ê sió kim-á. Iáu-kú beh so choē-choē, thang thàn choē-choē gûn. 
Lāu-bú kóng, Che chiah sı̄ koai eⁿ, lí choè án-ni oē hō͘ lí hoaⁿ-hí sim, bián-tit chē kàu ut-ut chut-chut, koh thang chān goá kè jı̍t-chí, chí kúi jı̍t bô khoàⁿ-kı̀ⁿ lí ê bı̄n, chiū-sı̄ teh choè án-ni, goá sı̍t-chāi siūⁿ bô kàu. Pí-tek hoaⁿ-hí kàu tah chhiú chhiò kóng, Goá choè chit-ê, siūⁿ chiong-lâi oē chiām-chiām chiâⁿ choè pù lâng, kā lí khí chı̍t keng toā chhù, hō͘ lí chhēng hó chia̍h hó, chı̍t jı̍t kàu àm, lóng m̄ sái choè chı̍t hāng á. Kho-ní kap Kui-lô iā thang choè chı̍t ē tiàm. Hó͘-ní nā hó khoán-thāi goá, chiū iā beh hō͘ i saⁿ-kap tiàm. I kóng liáu, chiū ha̍h-ha̍h toā chhiò. Goán lāu-bú iā tè i chhiò khí-lâi, hoaⁿ-hí kàu lâu ba̍k-sái, chı̍t pak ut-ut chut-chut, kā Pí-tek kóng, Khó-sioh lín pē sí lah, boē khoàⁿ-kı̀ⁿ lí choè kang, nā-sı̄ khoàⁿ-kı̀ⁿ chiū m̄ chai beh hoaⁿ-hí kàu chái-iūⁿ. 
Pí-tek chiū kóng, Āu-lâi lí m̄ sái kóng bô lō͘-ēng ê lâng lah; chá m̄ sı̄ goá bô beh tàu choè kang, sı̄ Kui-lô bô kà goá, goá chiah boē oē poàⁿ hāng. Goá kóng, Che m̄ sı̄ goá ê ı̀-sù, sı̄ Le̍k-tek-ko͘ beh tāi-seng kà goá oē, chiah kah goá kà lí. Lāu-bú kóng, chit ê chú-ı̀ sı̄ chhut tùi Le̍k-tek-ko͘ mah? Goá thiaⁿ i án-ni mn̄g, ǹg-bāng i kah goá koh khı̀ tha̍k chheh, i to lóng bô kóng. Koh kā Pí-tek kóng, Goá beh khı̀ chú ê-hng, lí thang lâu chı̍t ê ka-kı̄ ēng, in-ūi che sı̄ thâu chı̍t pái thàn ê, lí beh boé sím-mı̍h, thèng-hāu Kho-ní jı̍p siâⁿ, chiah kah i kā lí boé. Pí-tek liân che chı̂ⁿ iā m̄ lâu-teh, kóng, Lóng kau lí, ū chı̍t hāng tāi-chı̀ ǹg-bāng lí ín, pí goá lâu che kim-á khah hó. Lāu-bú kóng, Choè lí khah kín kóng sı̄ sím-mı̍h tāi-chı̀? goá bô êng thang thèng-hāu, kiaⁿ-liáu han-chû tāu-á chú kàu noā kô͘-kô͘. 
Pí-tek kóng, Kiû lāu-bú chún Kui-lô the̍h Sèng-chheh khı̀ Le̍k-tek-ko͘ hia khı̀ tha̍k. Goá thiaⁿ i án-ni kóng, kiaⁿ lāu-bú siū-khı̀; i iā bô oa̍t kè-lâi khoàⁿ goá, kóng, Hó, goá chún i khı̀, sui-jiân án-ni, chóng-sı̄ m̄-nā tı̍t-tı̍t khı̀ tha̍k-chheh, iā tio̍h sió-khoá pang goá choè kang. Koh tùi goá kóng, Liáu-āu lí koh khı̀ tha̍k chheh, iā thang khı̀ o̍h Sèng-keng Hoē, goá tùi soè-hàn iā bat tha̍k, nā-sı̄ só͘ tha̍k ê chha-put-to lóng boē kı̀-tit. I kóng-liáu, chiū koáⁿ-kín jı̍p khı̀ chhù-lāi. Goá bô phài-phe hiah kan-khó͘, taⁿ liam-piⁿ kàu chiah khùiⁿ-oa̍h, chiū hoaⁿ-thiⁿ hí-toē, put-kò ūi-tio̍h Hó͘-ní kūn-lâi ê khoán-sit, ū lio̍h-á m̄ pàng sim. 
Tē poeh chiuⁿ 
Tùi goá khı̀ o̍h Sèng-keng Hoē, sim lóng bô sǹg choè kàu-gia̍h, koh siông-siông chiong só͘ o̍h ê, tò-lâi tha̍k hō͘ Kho-ní thiaⁿ. Kè nn̄g saⁿ lé-pài, i iā siūⁿ beh kap goá khı̀, goán nn̄g lâng chiū chiong che ı̀-sù kā Le̍k-tek-ko͘ kóng. Kho-ní koh kóng, Kóng kàu khı̀ goá chin beh, nā-sı̄ iáu ū lio̍h-á m̄ ài. Le̍k-tek-ko͘ kóng, Siáⁿ-sū m̄ nih? Káⁿ sı̄ bô beh kap pí lí khah soè-hàn ê gín-á choè chı̍t tui tha̍k mah? I kóng, M̄ sı̄ lah, sı̄ ūi-tio̍h i-chiûⁿ. Ta̍k jı̍t chhēng khı̀ lo̍h-hái, che oē choè-tit, nā beh chhēng khı̀ Sèng-keng Hoē, hé kiaⁿ-liáu kiàn-siàu, boē kı̀ⁿ-tit lâng; nā beh kā goán lāu-bú kóng, kah i hō͘ goá chhēng pa̍t niá, hé kiaⁿ-liáu oh-tit, in-ūi i iúⁿ-chhı̄ goán, thong jı̍t choè kang, chiah tit-tio̍h kè jı̍t, beh thái-thó káⁿ kā i kóng beh i-chiûⁿ. Goá kóng, Lí khoàⁿ goá ê saⁿ kiám m̄ sı̄ kap lí pı̂ⁿ pháiⁿ mah? Le̍k-tek-ko͘ kóng, Lín nn̄g lâng ê saⁿ chha-put-to, put-kò Kho-ní hit niá pó͘ khah chho͘ nā-tiāⁿ. Goá kóng, Bô lâng kā goá pó͘, lí nā beh kà goá, chiū thang chiong Kho-ní ê saⁿ pó͘ khah iù, pı̂ⁿ-pāng koh tēng-tauh. 
Le̍k-tek-ko͘ kóng, Chit niá sı̄ boē pó͘-tit lah, pò͘ lóng hu, chiam thı̄ⁿ kè-khı̀, soàⁿ chı̍t ē tio̍h, chiū lı̍h-lı̍h-khı̀. Koh kā Kho-ní kóng, Lí ka-kı̄ khı̀ thàn chı̂ⁿ, lâi choè chı̍t sin-khu sin ê khah hó. I ı̀n kóng, Goá lóng boē choè pa̍t hāng sū nā oē hiáu-tit bāng hê, só͘ boē ê chı̂ⁿ lóng kau goán lāu-bú. Le̍k-tek-ko͘ kóng, He, sı̄ eng-kai ê, goá siūⁿ lí iā m̄ sı̄ thong jı̍t teh bāng-hê. 
Kho-ní kóng, khah siông sı̄ poàⁿ jı̍t êng, chóng-sı̄ sím-mı̍h lâng beh chhiàⁿ goá chit ê gín-ná choè kang? Le̍k-tek-ko͘ kóng, Goá ū chú-ı̀, lín toà teh chē, thiaⁿ goá kóng. Goá chiū kín ài thiaⁿ i chú-ı̀ cháiⁿ-iūⁿ. Le̍k-tek-ko͘ kóng, Lí bat Āu-bûn mah? i iā sı̄ kap lín tı̄ hái-piⁿ khiā, sı̄ pái-kha ê. Kho-ní thiaⁿ liáu thı̀m thâu. Le̍k-tek-ko͘ koh kóng, Āu-bûn sı̄ goá ê goā sun, sı̄ chin hó ê gín-á, iā kap goá chin chhin-jia̍t. Téng lé-pài lâi chia kā goá kóng, Hit-ê iá-chhài chı̄n hó, liâm-piⁿ oē se̍k, chí kúi nı̂ lóng bô chhin-chhiūⁿ kin-nı̂ chiah toā châng, koh ām; goá nā sı̄ bô pái-kha, chiū khı̀ khau thang thàn chı̂ⁿ hō͘ pē-bú, in-ūi chit tia̍p lāu-pē phoà-pı̄ⁿ lóng bô chek-thiok, beh siūⁿ-khoàⁿ ū hoat-tō͘ thang lâi pó͘-thiap. 
Chá goá kap Kho-ní sui-jiân chai soaⁿ-piⁿ, hái-chúi im-tio̍h hit-ê chio̍h phāng, chiū siⁿ-chhut hit ê iá-chhài, ū lâng ēng chhò͘ chı̀m choè chhài, khiok bô siūⁿ kàu khau lâi thang boē. Koh thiaⁿ-kı̀ⁿ Le̍k-tek-ko͘ kóng, Goá in-ūi Āu-bûn kóng che oē, chiū siūⁿ Kho-ní thang kap i saⁿ-kap khı̀. Āu-bûn in ū chı̍t chiah lû, iā ū chı̍t tiuⁿ chhia, lí khı̀ kā in lāu-pē chioh, i tek-khak beh chioh lí. Goá kah Āu-bûn chhoā lí khı̀ chhut chhài ê só͘-chāi, kā lí kóng tah-lo̍h chı̍t ūi chhài toā châng khah hó, lí thang ta̍h chio̍h-thâu chı̍t chân chı̍t chân peh kàu koâiⁿ ê só͘-chāi khı̀ khau chhài, thèng-hāu chhia tı̄ⁿ, chiah thoa-khı̀ siâⁿ-lāi boē; só͘ boē ê chı̂ⁿ lín pı̂ⁿ pun, Kho-ní nā pun chı̍t poàⁿ goá siūⁿ chiū thang boé chı̍t sin i-chiûⁿ. 
Kho-ní thiaⁿ liáu, chiū tah chhiú kóng, Hé, án-ni chin hó, chhiáⁿ lí kā Āu-bûn kóng, mn̄g i beh siáⁿ sı̂ khı̀. Chiū siáⁿ sı̂ khı̀, hit ê peh soaⁿ poâⁿ niá goá chin oē, nā m̄ sı̄ lí tiám-chhíⁿ goá chit-ê hoat-tō͘ thàn chı̂ⁿ, goá lóng iā siūⁿ bô kàu. Hit-ê Le̍k-tek-ko͘ chiū koh kóng, Lóng sı̄ in-ūi Āu-bûn chit-ê gín-á ke̍k hó, m̄ sı̄ án-ni, chiū bô hō͘ lí kap i khı̀, goá iā siūⁿ i kap lí choè tui, sı̄ hō͘ goá an sim. 
Le̍k-tek-ko͘ āu-lâi kap Āu-bûn kóng bêng, koh kap goá iok tiāⁿ jı̍t-chí khı̀ khau chhài. Kàu hit jı̍t, goá kap Kho-ní chiū saⁿ-kap khı̀, khí-thâu i m̄ hō͘ goá khı̀, goá kah i hō͘ goá khı̀, beh kap i tàu pang-chān, chiah hō͘ goá khı̀. Goán kàu Āu-bûn in tau, i chhia í-keng tàu hó, lóng chhòng chiâu-pı̄. Che chhia pún sı̄ ēng bé thoa, ēng lû lâi thoa khah bô ha̍p-sek. Goá kap Kho-ní chē tı̄ chhia-téng, Āu-bûn chiū khiā tı̄ chhia-nih koáⁿ chhia. Kho-ní kā goá phō-teh, in-ūi hia lóng sı̄ chhân-nih ê chhiⁿ lō͘, chı̄n bô pı̂ⁿ. 
Kho-ní mn̄g Āu-bûn kóng, Lí phah-sǹg chiong chhia lâi khoà tı̄ hái piⁿ téng, á-sı̄ thoa khı̀ soaⁿ-nih, khoà tı̄ soaⁿ-pho téng, thèng-hāu goá khau chhài? I kóng, Khoà tı̄ hái-piⁿ boē choè-tit, chúi thè ê sı̂, put-kò lō͘-chhut kúi chhioh soa-toē, iā boē khoà-tit chhia. Goá í-keng siūⁿ lah, chit tia̍p só͘ kiâⁿ ê lō͘, chiū phah-sǹg chiong chhia thoa chiūⁿ soaⁿ khı̀, khoà tı̄ oē thoa-tit chhia ê só͘-chāi; goá kap lí tàu the̍h soh-á kap kheng, kàu ke̍k koâiⁿ ê só͘-chāi, lí chiah khı̀ hí soaⁿ-po͘-nih khau chhài, thèng-hāu khau kàu kheng moá, goá kap Kui-lô ēng soh-á tio̍h chiūⁿ-lâi, khı̀ hē chhia-nih, lí chiah ēng kheng koh khı̀ khau, chí nn̄g khia kheng oāⁿ-lâi oāⁿ-khı̀. Kho-ní kóng, Hé, chin hó-sè, lán chiū thang chài-tit chı̍t chhia chhài. Chit ê soaⁿ sı̄ tı̄ hái-piⁿ, kap chhut iân-khòng ê soaⁿ saⁿ-liân, tı̄ hit-ê sió soaⁿ-téng ū chı̍t tiâu lō͘, Āu-bûn siūⁿ beh tùi chit tiâu lō͘ chiong chhia thoa kàu hái-piⁿ ê soaⁿ-téng, bô phah-sǹg ná kiâⁿ lō͘ ná khám-khia̍t. Kho-ní chiū kap goá lo̍h chhia. 
Āu-bûn kóng, Che chhia boē koh chı̀n lah, tio̍h khoà-hē chia. Goán chiū sià chhia, pàng lû khı̀ chia̍h chháu. Goán saⁿ lâng toà kheng kap soh-á, ûn-ûn-á chı̀n-chêng khı̀. Che lō͘ sui-bóng pháiⁿ-kiâⁿ, pí pê kàu soaⁿ-piⁿ khı̀ khau chhài khiok ū khah koē. Goán kàu ke̍k koâiⁿ ê só͘-chāi Āu-bûn m̄ káⁿ pê lo̍h soaⁿ. Kho-ní chiū thǹg saⁿ beh ka-kı̄ lo̍h-khı̀, goá chiū kah i hō͘ goá kap i saⁿ-kap lo̍h-khı̀, kóng, Lí chai goá kap lí chı̍t iūⁿ oē peh soaⁿ poâⁿ niá, lóng bô chı̍t tiám-á kiaⁿ, nā sı̄ lán nn̄g lâng lo̍h-khı̀, tàu kha-chhiú, khau khah kín. Koh só͘ khau ê chhài, thàn hái-piⁿ ê chúi, soé thoā chheng-khı̀ chiah hó, nā tiàm téng-bı̄n, chı̄-chūi-á oē kā lí soé? Kho-ní kóng, Lí beh kap goá lo̍h-khı̀ iā oē choè-tit; nā sái the̍h soh-á, kàu hit ê oē khiā-tit ê só͘-chāi, chiū toà hia soé chhài, hō͘ goá ka-kı̄ chı̍t lâng khı̀ khau. 
Goán tiàm tı̄ soaⁿ-téng sı̀-ûi khoàⁿ, chí kı̀ⁿ chêng-bı̄n ū toā hái, hái piⁿ ū choē-choē thó-hı̂ chûn, khoàⁿ khah hn̄g-nih, chúi-bı̄n ū chı̍t chiah toā chûn; āu-bı̄n ū chân-chân tha̍h-tha̍h ê soaⁿ, ū le̍k-le̍k ê chhiū-nâ, khoàⁿ-kı̀ⁿ ian-tâng lāi kek ian chhut-lâi, chhin-chhiūⁿ o͘ hûn, chó-iū ū choē-choē siâⁿ, kap hiuⁿ-siā, koh ū choē-choē be̍h-hn̂g, thiaⁿ-kı̀ⁿ hn̄g-hn̄g ū liâm-á kap chhiùⁿ koa ê siaⁿ. Kàu goán pê lo̍h soaⁿ kúi pō͘, chiū lóng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ, tùi ē-toé chı̍t ē khoàⁿ, khoàⁿ-kı̀ⁿ o͘ khâm-khâm ê hái-chúi, só͘ thiaⁿ-kı̀ⁿ nā ū ke̍k toā hái-éng ê siaⁿ, chit só͘-chāi léng-chēng, bô poàⁿ lâng, sui sı̄ chheng-thian pe̍k-jı̍t, goá ê sim ia̍h kiaⁿ. Kho-ní tı̄ thâu-chêng kiâⁿ, goá kiò i tò-tńg lâi hû goá lo̍h-khı̀. Goán kàu lō͘ ê poàⁿ io, keng-kè chı̍t ê sió soaⁿ-tōng, Kho-ní beh khiā-teh khoàⁿ lāi-bı̄n, goá thiaⁿ-kı̀ⁿ lāi-bı̄n ná chhin-chhiūⁿ ū thó͘-khùi ê siaⁿ, chiū khı̂ⁿ i, kah i kín cháu, i khoàⁿ goá ê bı̄n-sek, kiaⁿ kàu tn̄g tih huih-sek, chiū chhiò goá kóng, Kui-lô, lí phah-sǹg hí lāi-bı̄n ū sai mah? m̄ sái kiaⁿ, nā ū, goá oē pó-hō͘ lí. I án-ni an-ùi goá, sı̄ beh kah goá m̄ sái kiaⁿ, hó thang choè goán ê kang. 
Kàu hit ê chhut chhài ê só͘-chāi, Kho-ní kā goá chhē chı̍t ê pı̂ⁿ chheng-khı̀ ê só͘-chāi, kah goá toà hia soé chhài. I khau chhài lóng khoà tı̄ goá ê sin-piⁿ, goá soé chheng-khı̀ chiah khoà tı̄ kheng-nih, nā ū hō͘ Āu-bûn thoa oē tín-tāng nā-tiāⁿ, goá chiū chhut kı̀-hō, kah i thoa chiūⁿ-khı̀, i thoa ê sı̂ chí kı̀ⁿ hit ê kheng tı̍t-tı̍t chiūⁿ-khı̀. Āu-bûn chı̍t piⁿ thoa goán chı̍t piⁿ koh hē, thèng-hāu i lūi khang kheng lo̍h-lâi, chiah koh chiong toé chhài ê kheng hō͘ i thoa chiūⁿ-khı̀, goán ēng nn̄g khia kheng lâi saⁿ thoè-oāⁿ. 
Kàu khau ū choē-choē kheng, Āu-bûn tùi téng-bı̄n chhut kı̀-hō, goán chiū chai toé tı̄ⁿ-lah, m̄ sái koh khau. Chit sı̂ thiⁿ beh àm-lah, goán tio̍h ûn-ûn-á khí khı̀, in-ūi lō͘ khoàⁿ bô sím-mı̍h hiān, kàu tú-á-chiah kiâⁿ kè ê soaⁿ-tōng Kho-ní kóng, Lí toà chia thèng-hāu ba̍k-nih-á kú, goá beh khı̀ lāi-bı̄n kā i khoàⁿ-khoàⁿ cheh, iân-chhiân iā m̄ sái loā kú. Goá kóng, Kú àm-lah, lí kàu lāi-bı̄n iā boē khoàⁿ-kı̀ⁿ sím-mı̍h. Goá chin m̄ ài i jı̍p khı̀ hí lāi-bı̄n, koh m̄ ài kóng-chhut, ko͘-put-chiong tiàm tı̄ goā-bı̄n teh thèng-hāu i, i khı̀ chı̍t ba̍k-nih-á kú, chiū thiaⁿ-kı̀ⁿ ū kha-pō͘ siaⁿ, khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t lâng pí Kho-ní khah toā-hàn, tùi soaⁿ-tōng-nih chhut lâi, koáⁿ-kín chiūⁿ-khı̀, goá chin kiaⁿ, in-ūi chı̍t ē khoàⁿ chit lâng ná bı̄n-se̍k bı̄n-se̍k, lâi kàu tùi goá bı̄n-chêng kè, siông-sè khoàⁿ i ê khoán-sit, sı̄ Hō͘-ní. Kho-ní iā tè āu-bı̄n kín chhut-lâi, khiā tı̄ goá sin-piⁿ, sui sı̄ jı̍t àm goá iáu-kú oē khoàⁿ-kı̀ⁿ i ê bı̄n-sek ū pı̀ⁿ, i chiū soè-á siaⁿ mn̄g goá kóng, Kui-lô, lí ū khoàⁿ-kı̀ⁿ mah? Goá kóng, Ū lah, tú-á kè-khı̀, sı̄ Hó͘-ní. Kho-ní kóng, Bô chhò, i tı̄ hí lāi-bı̄n, m̄ chai choè sím-mı̍h, i kiaⁿ goá khoàⁿ-kı̀ⁿ ū ng i ê bı̄n, ké choè m̄-bat goá, káⁿ sı̄ i ū choè sím-mı̍h put-hoat ê tāi-chı̀. 
Goá kóng, Àm lah; bo̍h-tit toà chia lán tio̍h lâi khı̀, bān-bān chiah lâi kóng lah. Kho-ní chiū bêng-bêng hoan-hù goá kóng, M̄ sái kā Āu-bûn kóng, iā bo̍h-tit kā lāu-bú kóng. 
Tē káu chiuⁿ 
Goán kı̀ⁿ-tio̍h Āu-bûn kap i su-niû bêng-pe̍k, kah i bı̂n-á chá-khí jı̍p siâⁿ khı̀ boē chhài. Goá kap Kho-ní chiū saⁿ-kap tò-khı̀, ná kiâⁿ ná kóng goán kin-á-jı̍t oē khau chiah choē chhài. Koh thê-khí tú-á-chiah Hó͘-ní ê sū. Kho-ní kóng, I khı̀ hia, káⁿ iā bô sím-mı̍h tāi-chı̀, phah-sǹg sı̄ thit-thô. Goá kóng, Nā bô sím-mı̍h tāi-chı̀, i siáⁿ-sū kiaⁿ, chiū choè i cháu? Kho-ní kóng, M̄ chai i khoàⁿ-kı̀ⁿ sı̄ goá á m̄ sı̄,hit sı̂ goá iā chin kiaⁿ. Goá kóng, Lí tò-khı̀ beh kā lāu-bú kóng mah? I kóng, Ū sím-mı̍h thang kóng? I nā bô kóng, lán chiū m̄ sái kóng; i nā ū kóng-khí, lán chiah kóng, lí m̄ sái chiong chit ê tāi-chı̀ khoà sim. 
Kè bı̂n-á chá-khı̀, Āu-bûn chhài boē-liáu, boē chı̄n choē chı̂ⁿ. Kho-ní chiū pun kúi chheng chı̂ⁿ, hiah-ê chı̂ⁿ chha-put-to ū kàu-gia̍h i boé tit chı̍t sin i-chiûⁿ. Lāu-bú chiū chin hoaⁿ-hí, ín beh kā i boé pò͘, soà kā i choè i-chiûⁿ. Koh kóng, Pài-la̍k hiuⁿ-chng ū chū-chı̍p, lín thang kap goá khı̀ chián-pò͘. 
Kàu hit jı̍t la̍k tiám cheng, goán chiū beh khı̀, Hó͘-ní iáu-bē tò-lâi. Lāu-bú chiong choān-sı̂ khoà tı̄ tiāⁿ-tio̍h ê só͘-chāi, khah koē chhē, chiū saⁿ-kap chhut-lâi. Goán chioh chı̍t chiah lû hō͘ Pí-tek khiâ, Kho-ní kā i khan, lāu-bú kap goá tı̄ āu-bı̄n tè in kiâⁿ, goán lóng hoaⁿ-hí, in-ūi m̄-nā beh kā Kho-ní boé pò͘ choè i-chiūⁿ, lāu-bú iā beh boé oáⁿ-poâⁿ, kap ka-kı̄ chhēng ê i-chiûⁿ, koh ín beh kā goá boé nı̂-soàⁿ kah goá khı̀ kiû Le̍k-tek-ko͘ kà goá chhiah be̍h. Hiah-ê teh chū-chı̍p ê, sı̄ tı̄ hiuⁿ-lí tiong chı̍t ê khàng-toē, chit jı̍t sı̄ tı̄ iân-khòng choè kang lâng the̍h kang-chı̂ⁿ ê jı̍t-chí, in ê hū-jı̂n-lâng choē-choē chū-chı̍p khı̀ boé mı̍h, só͘-í khı̀ chū-chı̍p ê lâng choē, iā ū thang khoàⁿ pı̀ⁿ kâu-lāng. Goán tāi-seng bô khı̀ khoàⁿ hiah-ê, chiū khı̀ boē hûi-khı̀ ê só͘-chāi, lāu-bú boé oáⁿ-phiat, koh kā Pí-tek boé chı̍t tè tê-au, hit ê tê-au ū kim-jı̄, chhàu-tú-khám sı̄ i ê miâ-jı̄. Tē it iàu-kín sı̄ beh chián pò͘, bô siūⁿ khı̀ khoàⁿ pa̍t hāng, tı̄ hia goán kéng chı̍t phit ke̍k hó chı̄n pûi ê pò͘ sı̄ he-sek ê. Lāu-bú mn̄g i ê kè-chı̂ⁿ, sı̄ pí Koh-ní só͘ thàn-ê ke nn̄g chheng chı̂ⁿ. Kho-ní bô kóng beh hit ê pò͘ iā bô kóng poàⁿ kù oē, goá chiū beh koh khı̀ pa̍t ūi khoàⁿ, goán lāu-bú chı̍t ē siūⁿ kóng, che pò͘ cha̍p hūn hó, iā bô kùi, chiū thiⁿ chı̂ⁿ kā i boé. 
Goá lóng bô kóng sím-mı̍h, i ka-kı̄ iā bô boé poàⁿ hāng, āu-lâi chiah chai só͘ sı̄n ê chı̂ⁿ bô kàu boé i só͘ chhēng ê. Goá chiong pò͘ pau hó, chiū khı̀ boé nı̂ soàⁿ, boé-liáu goán chiah khı̀ khoàⁿ pı̀ⁿ kâu-lāng. Khoàⁿ ià lah, chiū siūⁿ beh tò-khı̀, goán tāi-ke chiū saⁿ-kap tò-khı̀; kiâⁿ kàu poàⁿ-lō͘ Hó͘-ní tùi āu-bı̄n koáⁿ lâi, chiong i ê chhiú moa tı̄ Kho-ní ê keng-thâu ûn-ûn-á kiâⁿ, goá tı̄ āu-bı̄n tè in, lāu-bú kap Pí-tek tı̄ thâu-chêng. Hó͘-ní kóng, Kho-ní lí tio̍h choè hó lâng, bián-tit hō͘ goá kóng pe̍h-chha̍t, cha-bō͘-jı̍t lí tú-tio̍h goá, m̄ thang kā lāu-bú kóng. Kho-ní kóng, Lí tı̄ hí tōng-lāi chhòng sím-mı̍h? I kóng, Lí m̄ sái koán goá, beh tá-lo̍h khı̀ sı̄ chhut-chāi goá, lí thang khı̀ hí chio̍h tōng-nih, goá chiū m̄ thang khı̀ mah? Lí beh kā lāu-bú kóng, goá iáu-beh koh khah hō͘ lí kā lāu-bú kóng nih. Hó͘-ní chı̍t piⁿ kóng, chı̍t piⁿ chhiò. 
Kho-ní kóng, Goá sı̄ khı̀ khau chhài, he lí chai. Hó͘-ní kóng, lí thái-thó chai goá m̄ sı̄ khı̀ khau chhài ah? Kho-ní kóng, Lí nā bô choè m̄ tio̍h ê sū, siáⁿ-sū beh moâ lāu-bú? Khoàⁿ lí chit hō khoán sı̍t-chāi boē pı̂n-sı̀n-tit, lí kā goá kóng, tàu-tí sı̄-sím-mı̍h tāi-chı̀? nā bô beh chiū tio̍h kóng hō͘ lāu-bú chai; lí nā kóng, goá kap Kui-lô chiū bô thê-khı̀. 
I kóng, Lí sı̍t-chāi sı̄ hó gín-á, chóng-sı̄ nı̂-hè khah chió, ū loā choē tāi-chı̀ lí boē hiáu-tit, cha-bō͘-jı̍t goá tı̄ hia ū boē-tit thang kā lí kóng, kap kā lāu-bú kóng ê iân-kò͘, lí bo̍h-tit kā i kóng chiū hó. 
Kho-ní chiū khiā-teh tiām-tiām ka-kı̄ siūⁿ. Hó͘-ní koh kóng, Goá sı̄ lí ê án hiaⁿ, chin thiàⁿ lí, sui-bóng ū-sı̂-á khoán-thāi lí khah m̄ hó, sim-lāi m̄ kú chai lí sı̄ ke̍k hó ê gín-á, lí nā bô tāi-seng khı̀ kóng, sı̄n Kui-lô chı̍t ê, lí nā kah i cháiⁿ-iūⁿ i chiū cháiⁿ-iūⁿ. 
Hó͘-ní teh chiong chit hō hó oē kā i kóng, goá kiaⁿ Kho-ní ín i, chiū tùi saⁿ kā i tio̍h chı̍t ē, kah i bo̍h-tit ín i. Goá siūⁿ nā ín i sı̄ m̄ tio̍h. Kho-ní iáu-bē ı̀n i, Hó͘-ní koh tùi chı̂ⁿ tē-á lāi, tò-chhut chı̍t ê gûn-á kóng, Lí nā bô beh kóng chit ê tāi-chı̀, chiū chiong che gûn-á hō͘ lín nn̄g lâng. Kho-ní kóng, M̄ ah, goá siūⁿ-siūⁿ khoàⁿ cheh, tı̄ hia tú-tio̍h lí ê sı̂ bô siūⁿ lí ū sím-mı̍h m̄ hó ê tāi-chı̀, āu-lâi khoàⁿ lí ū hit ê khoán, kap kin-á-jı̍t só͘ kóng ê oē hoán-tńg hō͘ goá ū gı̂-ngái m̄ pàng-sim, goá sı̍t-chāi m̄ hō͘ lí jia-moâ, chóng-sı̄ beh kah goá bô khı̀ kā lāu-bú kóng, goá bô beh. 
Hó͘-ní kóng, Lí chin-chiàⁿ bô beh mah? goá beh hō͘ lí chhı̀ chu-bı̄ cheh, khoàⁿ chı̄-chūi-á khah-iâⁿ. Hó͘-ní chiū tùi i ê keng-thâu thoa-lâi sak-khı̀, hiám-hiám chhia-tó. Goá kia̍h ba̍k sı̀-koè khoàⁿ, bô lâng thang pang-chān goá, chiū khı̂ⁿ Kho-ní ê saⁿ kóng, Lí lâi, lí lâi; lán kín cháu tò-lâi khı̀ lah. Hó͘-ní kóng, Choè lí siūⁿ goá beh hō͘ lí cháu-khı̀, nā lí kap Kui-lô bô beh kā goá moâ-khí-lâi, chiū phah lí. 
Kho-ní kóng, Goá kiám bô kóng boē choè tit mah? Hó͘-ní chiū chhut-la̍t kā i phah chı̍t ē. Goá chiū kín toā siaⁿ âu-kiò, iā sı̄ khang-khang. Kho-ní kóng Kui-lô lí m̄ sái jióng, i beh phah chiū chhut-chāi i phah. Hó͘-ní chı̄n la̍t phah i, chí kı̀ⁿ i ka-tio̍h chhùi-khí kun lóng bô tín-tāng iā bô choè siaⁿ. Hó͘-ní phah kàu bô khùi-la̍t chiah thêng chhiú, kóng, Lí che kiān-koai ê gín-á, taⁿ khoàⁿ lí ín á m̄ ín. Kho-ní iáu sı̄ iô thâu bô beh ín, pún Kho-ní sı̄ chin ū tám-liōng ê, tú-tio̍h chit sı̂-chūn, ba̍k-sái tı̍t-tı̍t lâu, oē kóng boē chhut, só͘-í iô thâu. 
Hó͘-ní kóng, Lí phah-sǹg án-ni chiū beh soah mah? goá kā lí kóng, lí nā chiong chā-bō͘-jı̍t kap kin-á-jı̍t ê tāi-chı̀ kā lāu-bú kóng, goá ū hoat-tō͘ hō͘ lí siūⁿ hoán-hoé. Kóng-liáu chiū choè i khı̀. 
Goá kah Kho-ní chē tı̄ thô͘-kha nih, bı̄n kā i chhit-chhit kóng, Goá nā sı̄ beh khah toā-hàn cheh, tek-khak kā i phah, pí i phah lí khah tāng. Kho-ní kóng, Goá m̄ ài thiaⁿ lí chit hō oē; Hó͘-ní pí goá koh khah thang khó-lı̂n, goá m̄ ài lí chhin-chhiūⁿ i. Kho-ní kóng-liáu, goá chiū mn̄g i kóng, Hó͘-ní phah lí ê sı̂, lí beh thái hiah oē thun-lún tit? Kho-ní chiū bān-bān kóng, Hit sı̂ teh siūⁿ Le̍k-tek-ko͘ só͘ kà Sèng-keng ê oē, chóng-sı̄ m̄ chai hit ê ı̀-sù sı̄ ha̍p á m̄ ha̍p. Goá thiaⁿ-liáu, bêng-pe̍k i kóng ê sı̄ sím-mı̍h ı̀-sù, chiū thı̀m thâu. 
I koh kóng, Tng hit jı̍t Iâ-so͘ bô choè siaⁿ put-lūn sím-mı̍h lâng cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi I, lóng chhut-chāi i; só͘ siūⁿ ê, chiū-sı̄ chit-ê, lí siūⁿ-khoàⁿ tio̍h á m̄ tio̍h? Goá hit sı̂ boē ı̀n i poàⁿ kù, chiū kā i chim-chhùi, ēng chhiú phō i ê bı̄n, soà khoeh i ê sin-piⁿ saⁿ-kap háu. 
Koh tia̍p-á kú kho-ní kóng, Lán tio̍h tò-lâi-khı̀, bián hō͘ lāu-bú teh khoà sim. Goá kóng, Ê-hng lí beh kā lāu-bú kóng mah? I kóng, Bô tiāⁿ-tio̍h, m̄ chai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chiah hó, phah-sǹg m̄ kóng. Goá kóng, Lí khı̀ mn̄g Le̍k-tek-ko͘ hó á m̄ hó? I kóng, thèng-hāu goá siūⁿ-khoàⁿ teh, chóng-sı̄ bı̂n-á-chài sı̄ lé-pài-jı̍t siūⁿ chit-ê tāi-chı̀ m̄ sái kā lâng kóng. Goán chiū khı̀ hái-piⁿ soé bı̄n, sı̄ bô beh hō͘ lāu-bú khoàⁿ chhut goán ê háu. Chit tia̍p Kho-ní kiâⁿ lō͘ lóng bô hó-sè, chhin-chhiūⁿ ū phoà-pı̄ⁿ, goá kiaⁿ lāu-bú khoàⁿ-kı̀ⁿ beh mn̄g; kai-chài goán kàu tè, i tú-tú bô êng, bô chhap goán. Kho-ní chiū khı̀ bı̂n-chhn̂g nih tó, kàu goán beh khùn ê sı̂, Hó͘-ní iáu-bô tò-lâi, kàu poàⁿ mı̂, ū thiaⁿ-kı̀ⁿ kha-pō͘ siaⁿ, sı̄ i tò-lâi. 
Bı̂n-á-jı̍t sı̄ an-hioh jı̍t, ē poàⁿ-po͘ Kho-ní kap goá khı̀ hái-hoāⁿ nih chē. I kóng, Chit tia̍p ū goān ı̀ koh khah tio̍h koé ê tāi-chı̀. Goá mn̄g i, Sím-mı̍h tāi-chı̀? I kóng, Thâu chı̍t hāng beh choè hó gín-á, cha-bō͘ jı̍t mńg-po͘ lí khoàⁿ goá hiah thun-lún, chhin-chhiūⁿ sı̄ hó lâng, beh thái oē chai goá ê sim-lāi iáu ū oàn-hūn ê ı̀-sù? Siūⁿ kàu cha-bō͘-jı̍t kā lí kóng ê oē, hit hō ı̀-sù chiah bô khı̀, goá iā goān ı̀ só͘ kiâⁿ só͘ choè, thang hō͘ Iâ-so͘ hoaⁿ-hí, in-ūi i thoè goá siū ta̍k hō ê kan-khó͘, goá bô sím-mı̍h thang pò-tap I. Goá kóng, Le̍k-tek-ko͘ kiám bô kóng-liáu mah? Lán sui-jiân sı̄ bû-ti ê sòng-hiong kiáⁿ, Iâ-so͘ chiū ài lán thiàⁿ i. 
Kho-ní ûn-ûn-á kóng, Sı̍t-chāi thiàⁿ I, chóng-sı̄ he beh sǹg sím-mı̍h? Goá chit hō bô tı̀-sek ê gōng gín-á, liân I ê miâ iáu-kú m̄ chai, I chiū chin thiàⁿ goá chiàu-kò͘ goá, só͘-í ài choè tāi-chı̀ hō͘ I hoaⁿ-hí iā put-kò sı̄ kı̀-liām I khoán-thāi goá ê un-tián. Thêng tia̍p-á kú i koh kóng, Iáu-kú lāu-bú ū-sı̂ bô êng tio̍h-kip, siūⁿ i nā chai ū Iâ-so͘ ê thiàⁿ-sioh, sim-lāi chiū bián hiah choē iu-būn, i nā chin thiàⁿ lán, siông-siông thoè lán hun sim lô-khó͘, goá chin ài i bêng-pe̍k chit ê tō-lí. 
Goá kóng, Lí bat ēng che ı̀-sù tùi Iâ-so͘ kóng á bô? I kóng, Goá ū kóng kúi-nā pái lah, siūⁿ i tek-khak oē thiaⁿ-kı̀ⁿ, chū-jiân beh chiàu-kò͘ lán an-ùi lán. Goá kóng, Kı̀-tit Sèng-chheh ū chı̍t kù kóng; nn̄g saⁿ lâng saⁿ-kap kı̂-tó, goá siūⁿ lí kap goá kı̂-tó, hó mah? I chiū khan goá ê chhiú, saⁿ-kap kūi-lo̍h khı̀ liām Chú ê kı̂-tó-bûn, liām liáu, i chiū chiong tú-á-chiah kap goá kóng ê tāi-chı̀ lâi kı̂-tó Chú, kiû Chú pang-chān, iā kiû Chú hō͘ goán oē choè I só͘ hoaⁿ-hí ê sū, jia̍t-sim thiàⁿ I. Kı̂-tó liáu goán chiū tò-khı̀, chı̍t lō͘ bô oē kóng.