Kut-khı̀ ê Chhiū-ńg

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --kı̀-liām Tân Bûn-sêng 
 Tó tı̄ Tân Bûn-sêng in ha̍k-hāu ê chhiu-á kha 
Chhiū-ńg hō͘ goá sió-khoá siám-pı̄
Chhit-goe̍h-thiⁿ ê iām-joa̍h
Sió-khoá-á hioh chı̍t-ē-á khùn
Siau-tû lí-tô͘ ê phı̂-lô Tı̄ Kǹg-thih-siâⁿ Pitchberg ê chhı̄-tiong-sim
Bô-siáⁿ hiáⁿ-ba̍k ê chı̍t-ê hāu-hn̂g
Sı̄ chin chhut-miâ ê tiān-náu kho-ha̍k tiōng-tı̀n
Chhin-chhiūⁿ bô-siáⁿ hiáⁿ-ba̍k ê seⁿ-chò
Bô chù-tiōng chhēng-chhah ê Tân Bûn-sêng
Sı̄ kok-chè siōng chin kia̍t-chhut ê ha̍k-chiá
Sı̄ chin kian-chhı̂ lí-sióng ê chı̍t-ê Tâi-oân thih-hàn 81 nı̂,lí tńg-khı̀ Tâi-oân thàm-chhin hit chı̍t-pái
In kiò lí khı̀ Kèng-chóng lim ka-pi
Lim liáu chin chhiah-ia̍h
Koh chio lí tńg-lâi lí ê bó-hāu sàn-pō͘
Chio lí peh--khí-lih tô͘-su-koán
Siòng chı̍t-ê khah ū bûn-hoà khı̀-chit ê kak-lo̍h
Hō͘ lí chū-chū-jiân-jiân siak--lo̍h-khı̀ In kóng bô kā lí bô͘-sat
In chí-sı̄ hō͘ lí tó leh sió hioh-khùn--chı̍t-ē
Siau-tû lí jı̂n-seng lí-tô͘ ê phı̂-lô Khak-sı̍t, lí pēng bô sí
Goá tó tiàm lí tó-koè ê chhiū-ńg nı̍h
Sió hioh chı̍t-ē-á khùn
Chiū sûi peh--khí-lâi
Lí chiū sûi koh toè goá peh--khí-lâi
Chı̍t châng ū kut-khı̀ ê Tâi-to̍k toā-chhiū