Lâm-hong-gōng chin liân-hoê

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lâm-hong nā thàu ,Lín tiō sûi-sı̂ kàu , 
Lâm-hong nā chhoe ,Lín tiō chin liân-hoê .
Thó-hâi lâng beh kā Lín lia̍h ,
Lín gōng-gōng m̄-chai sí-oa̍h ,
Hông lia̍h-khı̀ thâi ,
Lín iáu chhùi- á khui-khui m̄-chai-iáⁿ thang ai .
Hó-ka-chài ,Tâi-oân-lâng sim-lāi ū-ài ,
Nā bô ,
Khoàⁿ Lín gōng-gōng tı̂ⁿ-toè hı̂-chûn āu-piah m̄-tiō hāi . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2033 kı̂, 2003 nı̂ 8 goe̍h chhe 10)