Lâng ū Siang-bı̄n

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Hō͘ lí khoàⁿ goá ê bı̄n chhiò-hai-hai 
M̄ hō͘ lí khoaⁿ goá ê bı̄n lâu ba̍k-sái
Hō͘ lí khoàⁿ goá ê bı̄n pe̍h ná siù-châi
M̄ hō͘ lí khoàⁿ goá ê bı̄n o͘ koh pháiⁿ Hō͘ lí khoàⁿ goá ê chiàⁿ-bı̄n chiok kong-chhái
M̄ hō͘ lí khoàⁿ goá ê poē-bı̄n chin àu-sái
Hō͘ lí khoàⁿ goá ê chêng-bı̄n thài-pêng-tāi
M̄ hó͘ lí khoàⁿ goá ê āu-bı̄n chò hong-thai Hō͘ lí khoàⁿ goá ê téng-bı̄n kek m̄-chai
M̄ hō͘ lí khoaⁿ goá ê lāi-bı̄n phı̍h-pho̍k-chhái
M̄ hō͘ lí khoàⁿ goá ê to-bı̄n ē kâng thâi
Hō͘ lí khoàⁿ goá ê to-bı̄n hó chhiat-chhài
To ū nn̄g bı̄n lí kám m̄-chai?