Lâng kap Chhiū-á

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lâng kap chhiū-á lóng khiā tı̍t-tı̍t 
Lâng kap chhiū-á lóng ū nı̂-lûn
Lâng kap chhiū-á lóng teh ho͘-khip Jı̍t-thâu nā chhut--lâi
Lâng kap chhiū-á khiā tò-péng
Lâng-thâu tı̄ téng-koân
Chhiū-thâu tı̄ ē-kha Lâng kap chhiū-á ho͘-khip tò-péng
Lâng khip--jı̍p-lâi sı̄ ióng-khı̀
Chhiū-á thò͘--chhut-khı̀ sı̄ ióng-khı̀ Jı̍t-thâu nā lo̍h-soaⁿ
Lâng kap chhiū-á ê koan-hē péng--koè-khı̀
Lâng ài beh khip jı̍p-lâi ióng-khı̀
Chhiū-á bô beh thò͘--chhut-lâi Lâng bô pêⁿ-pêⁿ teh khùn
Chhiū-á khiā teh khùn
Chhiū-á nā jú chē
Lâng tio̍h oa̍h jú hó-sè
Chhiū-á nā chhò kah se-se
Lâng ê nı̂-lûn mā piàn kah té-té Thiⁿ-sek nā àm--lo̍h-lâi
Chhiū-á lóng piàn-chò lâng-hêng
Ū thâu-chang, ū phı̄ⁿ ba̍k chhùi
Ū kha, ū-chhiú
Ū tn̂g-tn̂g ê chhùi-chhiu Goân-lâi chı̍t châng chhiū-á
Sı̄ chı̍t ê oa̍h leh ê lâng
Tùi-èng--chhut-khı̀ ê lêng-hûn-thé
Chhin-chhiūⁿ thiⁿ-téng ê chheⁿ
Mā sı̄ tāi-piáu múi chı̍t ê lâng Ū lâng sí
Ū chheⁿ lak--lo̍h-lâi
Chhiū-á tó--lo̍h-khı̀
Lâng tó--lo̍h-khı̀