Lâu kàu chiâⁿ àm chiah cháu

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Iò-sàng in hit-pan ê tông-chhong-hoē ùi tiong-tàu khai-sí. Chū-chhan soah, ta̍k-ke koh sio-chio khı̀ "Khah-lah OK" chhiùⁿ-koa. Kang--ê in ang-á-bó͘ lı̂m-sı̂ ū tāi-chı̀, ê-po͘ 3 tiám-poàⁿ khah ke, tō seng kò-sı̂--a. Keh-tńg-kang, Kang--ê tú-tio̍h Iò-sàng, tō mn̄g Iò-sàng kóng : "Cha-hng lí kúi-tiám chiah lı̂-khui ? " "Goán ta̍k-ke lóng mā lâu-kàu chiâⁿ àm chiah cháu !" "Hâⁿ∼à, lín koh chò-hoé khı̀ chia̍h-àm--ò͘ !" [Chù] Iò-sàng: Iûⁿ sian-siⁿ ê Jı̍t-pún-oē. [Chù] Chit-ê chhiò-khoe sı̄ teh kóng "chiâⁿ" kah "chia̍h" ê hoat-im ê chha-pia̍t.