Lí ū-kàu oē-sian

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 1 tı̄n pêng-iú kap goá leh tâm-lūn Tâi-gí chhui-sak ê chhu-sè, pêng-iú lóng chai goá tùi chit-pō͘-hūn ê liáu-kái kap gián-kiù ê chhim-tō͘, m̄-chiah lóng it-tı̍t thiaⁿ goá leh hun-sek káng-kái. 
 Tiong-kan koh chhah 2-ūi pêng-iú lâi saⁿ-kap thó-lūn, keng-koè 5-hun-cheng āu, 1-ūi pêng-iú hiông-hiông án-ni kā goá kóng: 
 “Siau lāu-su, lí sı̍t-chāi chin oē-sian--neh! ” 
 “Oē-sian? lí sı̄ leh kâ o-ló ah-sı̄ leh kâ chau-that? ” 
 “Tong-jiân mā-sı̄ leh kā lí o-ló, siáⁿ-lâng m̄-chai-iáⁿ lí sı̄ 1-ê chin chhut-miâ ê Tâi-gí sian-á. “ 
 “Kı̀-jiân chai-iáⁿ goá leh chhui-sak Tâi-gí, ná-thang kóng goá chin oē-sian? ” 
 “O-ló lí chin oē-sian ia̍h ū m̄-tio̍h? Khoàⁿ lí chhēng-chhah chiah chéng-chê, hoè-thâu sui-bóng 60 goā, kóng-oē chhiò-khoe, mā bô lāu-lâng-hiàn, o-ló lí chin oē-sian sı̄ bô m̄-tio̍h--lah! ” 
 chù: Ián-chiān-lâng kóng-oē ū ián-chiān-khiuⁿ, oē-seng kóng oē-sian, ki-á-peng kóng ki-á-pian.