Lò-kha-á ta̍h-kha-khiau

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lò-kha-á ! Lò-kha-á ! Ta̍h-kha-khiau , 
Tiàm chúi-tı̂-á it-tı̍t liâu ,
Chhoē mı̍h-kiāⁿ chia̍h .
Lò-kha-á ! Lò-kha-á ! Lò-sia̍k-sia̍k ,
Lí kám bē hoan-ló ,
Beh án-choáⁿ àⁿ-lo̍h-khı̀ khioh mı̍h-kiāⁿ ?
Lò-kha-á ! Lò-kha-á ! Chin cháu-thiàu ,
Phah-piàⁿ bián kiaⁿ pak-tó͘ iau ,
Lò-kha-á ! Sió-sim--ò͘ ,kiâⁿ hō͘ hó ,m̄-thang khōng-kha-khiàu . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2013 kı̂, 2004 nı̂ 3 goe̍h chhe 9 )