Lóng-sı̄ it-ke chi chú

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tiuⁿ thài-thài: Lín ang-á-bó͘ sı̄ hiān-tāi-hoà ê bō͘-hoàn hu-chhe, m̄-chai tı̄ chhù-lāi tàu-té tó chı̍t-ê khah toā? Lí thài-thài: Goán ang kap goá hō͘-siong chun-tiōng, 2-ê lâng pêⁿ-koân pêⁿ-toā. Tiuⁿ thài-thài: Sı̄ án-choaⁿ kóng--ê? Lí thài-thài: In-ūi goán 2-ê lóng-sı̄ it-ke chi chú. Tiuⁿ thài-thaÌ: 2-ê “It-ke chi chú”, kám boē oan-ke? Lí thài-thài: Boē--lah! M̄-koán ū siáⁿ-mih toā-sè-hāng tāi-chı̀, goán ang lóng kau-tāi hō͘ goá choân-koân choh-chú, só͘-í goá sı̄ “It-ke chi chú”. Tiuⁿ thài-thài:Ah lín ang--leh? Lí thài-thài: I chin gâu chú-chia̍h, mā chin ài chú-chia̍h, oān-nā sı̄ goán tau ê “It-ke chi chú”!