Lô͘-moâ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 To͘-chhı̄ ê ke-lō͘ 
Ou-tó-bái nǹg lâi nǹg khı̀
Khı̀-chhia chông lâi chông khı̀
Lâng, siû lâi siû khı̀
Che sı̄ chúi-lâu chin chhoa̍h ê hô-liû Lâng, khı̀-chhia, o͘-tó-bái
Lóng sı̄ kut liu-liu ê lô͘-moâ
Siā-hoē
Chhin-chhiūⁿ to͘-chhı̄ ê ke-lō͘
Lóng-sı̄ chin chhoa̍h ê hô-liû
Lóng-sı̄ kut liu-liu ê lô͘-moâ
Nǹg khang nǹg phāng Lán ê sè-kài tı̄ chúi-té
Tı̄ siûⁿ koeh-koeh ê
Lo̍k-kô͘-á-moâi nı̍h