Lông-poè ê saⁿ hiaⁿ-tı̄

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Kah: Lín hit 3-ê piáu--ê khoàⁿ--khí-lâi seng-oa̍h ná-chhiūⁿ lóng loè-liáu boē-bái ê khoán. It: Bô--lah, saⁿ-tǹg bóng-tō͘ bóng-tō͘ niā-niā. Kah: Ah sı̄ leh chò siáⁿ-mih thâu-lō͘ ? It: Toā--ê leh chò chha̍t, tē 2--ê sı̄ pián-sian-á, tē 3--ê ta̍k-kang lóng leh cháu-lō͘. Kah: kám ū-iáⁿ hiah-nı̍h-á lông-poè? Goá khoàⁿ bô siáⁿ sêng--neh ! It: Soah m̄-chai-iáⁿ toā--ê chhù--nih leh chò iû-chhat ê seng-lí, tē-jı̄--ê choan-bûn leh kâng khek pián-á, ah tē-saⁿ--ê tı̄ chhı̄-lāi leh sái kè-thêng-chhia !