Lāu-bú kóng hō͘ Gín-ná thiaⁿ A-sêng ê Sèng-lı̄

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

“A-sêng, lí ū khoàⁿ-kı̀ⁿ bô? Hia chı̍t keng chhù ê goā-bı̄n, khǹg kui-tui ê mı̍h-kiāⁿ, ū chı̍t ê lâng phah-piàⁿ teh sé thang-á. Hah! Hah! Chin hó chhiò, goá m̄-bat khoàⁿ-tio̍h chit khoán ê lâng.” “Sı̄ án-choáⁿ, sı̄ sím-mı̍h tāi-chı̀? Sı̄ lâng sí--khı̀? Á-sı̄ ū lâng poaⁿ lâi?” A-sêng mn̄g “Goá m̄ chai, hó, lán lâi khı̀ khoàⁿ māi, lâi mn̄g khoàⁿ-māi.” Chit 2 ê sió pêng-iú chiū koáⁿ-kín cháu-khı̀ khoàⁿ. In sı̄ chha-put-to 10 hoè ê gín-ná, in-ūi ka-têng khùn-khó͘, só͘-í seng-khu sán-sán. Kàu-ūi A-sêng chiū mn̄g hit-ê lâng “A-peh ah, lí tı̄ chia teh chò sím-mı̍h? Lí beh poaⁿ lâi chia sı̄ bô? Lí thài ē chhit kàu hiah chheng-khı̀, sı̄ beh chò nāu-jia̍t sı̄ bô? E-hng kiám ū beh pàng phàu?” Chhit thang-á ê Lô͘ sian-siⁿ ài chhiò kóng “Lâi! Lâi! Sió pêng-iú, kóng khah bān leh, lí mn̄g chiah choē ê būn-tê, hun-khui lâi mn̄g khah hó. Sı̄ lah, goá tú-tú poaⁿ lâi chia, bı̂n-á-àm goán tı̄ chia ū beh chhiùⁿ-koa, lín chiah lóng chhoā lâi! Lín iā thang chhoā pêng-iú lâi, iā chhoā lín pa-pa ma-ma lâi, goá beh kà lín chhiùⁿ chin hó thiaⁿ ê koa.” “Lí beh kà goán chhiùⁿ sím-mı̍h koa? Sı̄ ko̍k-ko̍k ke, á-sı̄ gû poa̍h-lo̍h chúi, goán lóng chin ài chhiùⁿ chit 2 tiâu koa”. “M̄-sı̄, goá beh kà lín chhiùⁿ koan-hē Iâ-so͘ ê koa, chin hó thiaⁿ, lín tek-khak chin ài chhiùⁿ.” “Hó, a-peh ah, goán bı̂n-á-àm chiah lâi, goán beh chhoā chin chē lâng lâi o͘h!” A-sêng bô kóng pe̍h-chha̍t, keh-jı̍t hit àm 7 tiám-poàⁿ kó-jiân chhoā 20 goā ê sió pêng-iú lâi, lâi chham-ka Lô͘ sian-siⁿ ê chū-hoē. Kı̂-tiong ū chı̍t ê sió pêng-iú kiò choè A-kiû, sı̄ in ê gín-ná tóng ê chóng chí-hui, A-sêng chiū chhoā i khı̀ chē siōng thâu-chêng. Lô͘ sian-siⁿ chiū pun si-koa-chı̍p hō͘ in, tāi-ke chiū chhiùⁿ kàu chin sim-sek. In m̄-bat chhiùⁿ chit khoán ê koa, chóng-sı̄ chhiùⁿ kah chin toā siaⁿ, thâu-chêng ū chı̍t tâi hong-khı̂m, in lóng m̄ jı̄n su, chhiùⁿ pí hong-khı̂m khah toā siaⁿ, ná teh pí-sài. Lô͘ sian-siⁿ chiū kóng Iâ-so͘ ê tāi-chı̀ hō͘ in thiaⁿ, keh-jı̍t A-sêng koh chhoā in lâi, A-sêng thiaⁿ hiah-ê tō-lí siū chin toā ê kám-tōng. I kūi-lo̍h kı̂-tó, kiû Iâ-so͘ sià-bián i ê choē, i khiā khí-lâi ê sı̂, i ê bı̄n ū hoaⁿ-hí ê kng, in-ūi Chú Iâ-so͘ í-keng tiàm tı̄ i ê sim-lāi. In chhut khı̀ ê sı̂ A-kiû tùi A-sêng “Hah! Lí chin gōng, lí iā beh kap lâng sı̀n Iâ-so͘, hó, lí sı̀n Iâ-so͘ goán lóng bô ài kap lí chò pêng-iú, lí siūⁿ khoàⁿ-māi, mài sı̀n sı̄ khah hó.” A-sêng sı̀n Iâ-so͘, i ê sim-lāi ū kóng boē chhut ê pêng-an kap hoaⁿ-hí. Hiān-chāi A-kiû in lóng bô beh kap i thit-thô, i iā bô lia̍h-choè iàu-kín. Āu-lâi, A-sêng lóng ka-kı̄ chı̍t ê khı̀ Lô͘ sian-siⁿ hia gián-kiù Sèng-keng, Lô͘ sian-siⁿ ta̍k-jı̍t kā i kó͘-lē, kiò i tio̍h thun-lún ūi-tio̍h Iâ-so͘ ê iân-kò͘, tio̍h koè tek-sèng ê seng-oa̍h. A-kiû te̍k-pia̍t chin oàn-hūn i, múi pái A-sêng nā kap i kóng khí Iâ-so͘ ê tāi-chı̀, i lóng ēng chin chho͘-sio̍k ê oē lâi mē i. Ū chı̍t lé-pài-jı̍t chá-khí, A-sêng tı̄ Chú-jı̍t-o̍h tit-tio̍h chı̍t-pún Sèng-keng, i sim-lāi chin hoaⁿ-hí, i siūⁿ chin ài koáⁿ-kín the̍h khı̀ kā i ê sió pêng-iú tián, hō͘ in him-siān thang tè i lâi tha̍k Chú-jı̍t-o̍h. Chú-jı̍t-o̍h chı̍t ē soah, A-sêng kín cháu tńg-khı̀. “Lín khoàⁿ goá ū chı̍t-pún Sèng-keng sı̄ Lô͘ sian-siⁿ sàng ê, goá nā ta̍k-jı̍t khı̀, i lóng kà goá tha̍k Sèng-keng, bô goā kú goá chiū ē hiáu tha̍k hō͘ lín thiaⁿ.” A-sêng chin hoaⁿ-hí tùi ûi i ê sió pêng-iú kóng. A-kiû kóng “Hō͘ goá khoàⁿ”, chiū chiap Sèng-keng khı̀; siūⁿ bē kàu, A-kiû chiong Sèng-keng ê phoê thiah phoà, āu-lâi koh chiong Sèng-keng choân-pún thiah hō͘ i phoà kô͘-kô͘. A-sêng kı̀m bē tiâu soah toā siaⁿ háu chhut-lâi, ná joê i ê ba̍k-chiu chiū khı̀ chhoē Lô͘ sian-siⁿ. I phak tı̄ Lô͘ sian-siⁿ ê kha-thâu-u toā khàu, koh chiong hit-ê keng-koè kóng hō͘ Lô͘ sian-siⁿ thiaⁿ, “Lô͘ sian-siⁿ, che-sı̄ goá thâu pái tit-tio̍h ê Sèng-keng, goá chí-ū chı̍t pún, chóng-sı̄ hiān-chāi bô khı̀ lah, hō͘ lâng lı̀-phoà khı̀ lah!” “A-sêng bô iàu-kín, goá thè lí siūⁿ pān-hoat.” Keng-koè 2 ge̍h-jı̍t āu, ū chı̍t-àm, A-sêng koh tit-tio̍h chı̍t-pún Sin-iok Sèng-keng, chit pái i chiū chhàng tı̄ saⁿ ê lāi-tē-á, i beh the̍h tńg-khı̀ kià i ê lāu-bú khǹg. Chóng-sı̄ i boē kı̀-tit Lô͘ sian-siⁿ ê thang-á chhit kàu chin chheng-khı̀, A-kiû kap A-kiat bih tı̄ thang-á kháu khoàⁿ kàu chin chheng-chhó. A-sêng beh tńg-khı̀ ê sı̂, khoàⁿ goā-kháu sı̀-piⁿ lóng bô lâng, chiū hòng-sim kiâⁿ, ná chai āu-bı̄n A-kiû kap A-kiat jı̍p oá-lâi, hoah kóng “A-sêng, lí hit pún chheh chioh khoàⁿ leh!” “Sím-mı̍h chheh?” A-sêng mn̄g. “Lô͘ sian-siⁿ tú chiah hō͘ lí hit pún, the̍h lâi, goá tha̍k hō͘ lí thiaⁿ.” “M̄, goá m̄ hō͘ lí, í-chêng hit pún hō͘ lí lı̀-phoà, chit pún goá choa̍t-tùi m̄ hō͘ lín khoàⁿ”. A-sêng ê oē kóng iáu-boē soah, A-kiû chiū ēng kûn-thâu-bú loān cheng, A-sêng iáu m̄-khéng pàng hit pún Sèng-keng. A-kiû khah toā-hàn koh ū la̍t, chiū phah A-sêng, phah kah chin siong-tiōng, koh chiong hit pún Sèng-keng hiat tı̄ piⁿ-á chiū liu cháu, kóng “Hó, kā lí kà-sı̄ leh, khoàⁿ lí káⁿ koh khı̀ sı̀n bô!” Keh-jı̍t chá-khí, A-sêng chhíⁿ-khí--lâi khoàⁿ-kı̀ⁿ ka-kı̄ khùn tı̄ chı̍t téng pe̍h bı̂n-chhn̂g, sı̀-ûi iā ū chin choē lâng tó tı̄ hia teh khùn. “Sió pêng-iú, lí ū khùn khı̀ bô? Hō͘ lâng phah kàu hiah lı̄-hāi, chin khó-lı̂n, ...... bô iàu-kín i-seng oē kā lí i-hó, hiān-chāi lí ê ma-ma tı̄ goā-kháu teh tán lí,” chı̍t-ūi jı̂n-chû ê hō͘-sū ēng chı̍t niá thán-á kā i kah. A-sêng ê pa-pa ma-ma jı̍p lâi, chē tı̄ bı̂n-chhn̂g-piⁿ, A-sêng ê ma-ma kóng “Lí khoàⁿ, khó-ò͘ⁿ ê A-kiû, chiong goá ê gín-ná phah kàu chiah lı̄-hāi, bô iàu-kín, A-sêng lán beh kiò kéng-chhat kā i lia̍h-khı̀ koaiⁿ.” Lô͘ sian-siⁿ ta̍k-jı̍t lâi khoàⁿ A-sêng, ū chı̍t-jı̍t i toà chı̍t-pún Sèng-keng lâi, tùi A-sêng kóng “Hit-jı̍t, kéng-chhat khoàⁿ-kı̀ⁿ lí tó tı̄ chı̍t-pún Sèng-keng ê piⁿ-á, che chiū-sı̄ chèng-bêng lí ūi-tio̍h Siōng-tè ê oē siū-khó͘”. Lô͘ sian-siⁿ hian-khui Sèng-keng tha̍k hō͘ i thiaⁿ “Ūi-tio̍h Goá, lâng chiah loé-mē lín, khún-tio̍k lín, húi-pòng lín bān-hāng ê pháiⁿ, lín chiū ū hok-khı̀”. “Lô͘ sian-siⁿ, che sı̄ Sèng-keng ê oē á m̄-sı̄?” “Sı̄, A-sêng goá í-keng ēng âng iân-pit chiong hit chat ê Sèng-keng chò kı̀-hō”, keng-koè 4 jı̍t, A-sêng oē khí lâi chē lah, i hian-khui Sèng-keng, koh khoàⁿ-kı̀ⁿ lēng-goā chı̍t chat chiū-sı̄ Lô͘ sian-siⁿ kā i chò kı̀-hō ê, chiū-sı̄ “Tùi-te̍k lín ê tio̍h thiàⁿ in, oàn-hūn lín ê, tio̍h hó khoán-thāi in, loé-mē lín ê, tio̍h kā in chiok-hok, lêng-jio̍k lín ê, tio̍h thoè in kı̂-tó”. A-sêng tha̍k liáu chiū siūⁿ kóng, ma-ma nā ū-iáⁿ kiò kéng-chhat lia̍h A-kiû khı̀ koaiⁿ, án-ni chiū bô thiàⁿ tùi-te̍k, i koh tha̍k kúi-nā-pái, chiū thè A-kiû kı̂-tó. A-sêng ê siong-jiah chiām-chiām hó khí--lâi lah. I ê pa-pa chiū chhoā i tńg-khı̀, hit àm A-kiû lâi i ê chhù kā A-sêng kóng, “A-sêng, tùi goá kā lí phah liáu-āu, goá ê sim chin kan-khó͘ boē chia̍h pn̄g, boē khùn--tit, goá chin hō͘-hoé goá só͘ chò ê, A-sêng chhiáⁿ lí sià-bián goá?” A-sêng khoàⁿ-kı̀ⁿ m̄-bat khàu ê A-kiû teh lâu ba̍k-sái. A-sêng chiū hian-khui Sèng-keng tha̍k hō͘ A-kiû thiaⁿ “Nā-sı̄ Goá kā lín kóng, tùi-te̍k lín ê, tio̍h thiàⁿ in”. “A-kiû, chit pún Sèng-keng kiò goá thiàⁿ lí, ūi lí kı̂-tó. Pún-lâi, goá sı̄ boē oē thiàⁿ lí, in-ūi lí kā goá lı̀-phoà 1 pún Sèng-keng, chóng-sı̄ chit pún Sèng-keng kiò goá ūi Iâ-so͘ ê iân-kò͘ thiàⁿ lí, só͘-í goá hoaⁿ-hí sià-bián lí”. A-kiû chhiú chí hit pún Sèng-keng kóng “Sı̄, chit pún Sèng-keng ê oē kái-piàn goá ê sim, A-sêng lí nā beh khı̀ Chú-jı̍t-o̍h, goá chiah kap lí lâi khı̀, goá iā kap lí lâi khı̀ sı̀n Iâ-so͘.” (Ka-têng ê pêng-iú tē 58 kı̂, 1962 nı̂ 12 ge̍h)