Lāu-bú sí mā bô iàu-kín

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Koeh-táng--ê sı̄ 1-ê khı̀-tô͘-sim chiâⁿ kiông ê seng-lí-lâng. 4,5 tang chêng tham-bō͘ Tiong-kok hit-pêng khah sio̍k ê kang-chu kap kóng-toā ê chhı̄-tiûⁿ, tio̍h chiong kang-chhiáng chhian--koè-khı̀, bó͘ kap kiáⁿ mā sūn-soà soá-soá--koè-khı̀. I àn-sǹg khah phah-piàⁿ--leh, m̄-bián kúi-tang tio̍h ē-tàng toā-toā hoat-tián, khai-chhòng sū-gia̍p ê choè ko-hong. Thàu-koè koan-hē, I kā in kiáⁿ sàng-jı̍p khı̀ hū-kı̄n 1-keng kùi-cho̍k ha̍k-hāu, siūⁿ kóng án-ne chū sè-hàn tio̍h chham 「sáng liô jûn sú」 , 「kau kán chû tí 」 thó͘-lām, poâⁿ-noá, Pak-kiaⁿ-gí tiāⁿ-tio̍h ē-tàng kóng kah siah-siah kiò, bián-kiaⁿ ū 「Tâi oan kô͘ ı̂ 」hit-chióng sông-sông ê khiuⁿ-kháu, āu-pái beh tı̄ toā Tiong-kok kiû hoat-tián, choa̍t-tùi pí pa̍t-lâng khah chiàm iu-sè! In bó͘ ta̍k-kang kaⁿ-taⁿ hū-chek chiap-sàng sim-koaⁿ-á-kiáⁿ tha̍k-chheh niā-niā. Ū 1-pái in bó-á-kiáⁿ teh-beh khı̀ ha̍k-hāu ê lō͘--nih, tú-hó ū 7~8 ê a-peng-ko kiâⁿ--koè, in kiáⁿ 1 khoàⁿ--tio̍h, tio̍h toā-siaⁿ iōng Pak-kiaⁿ-gí hoah kóng: 「Ma ma nı̂ khán, ná sú chê hóng chin! ” Kiâⁿ kàu 1-poàⁿ ê sı̂-chūn, ū 1-chat-á ài peh kiā ê lō͘, 1-ê khoàⁿ--khí-lâi khó-lêng ū 60 goā hoè ê hū-jı̂n-lâng sak 1-chiah jı̂n-le̍k-chhia-á, téng-koân koh chài chiâⁿ-chē mı̍h-kiāⁿ, peh-kiā peh kah put-chí-á chia̍h-la̍t, hō͘ lâng khoàⁿ-tio̍h kám-kak chiâⁿ khó-liân. Chò lau-bú--ê khoàⁿ-tio̍h chit-ê chêng-hêng, tio̍h iōng pak-kiaⁿ-gí mn̄g in kiáⁿ kóng:「Siâu pâu, iô í thian ma ma ē hoé lâu ló hó͘ sú sû ló, ná sû nı̂ iáu chu moh pán?」 Chiah tha̍k 2-nı̂-á ê「siâu pâu」liân siūⁿ mā bô siūⁿ, sûi tio̍h iōng chiok ku̍t-liu ê pak-kiaⁿ-gí èng kóng:「Ma ma lâu lò sû lò mê koan sí, iô tâng chái cháu kú ô͘ bûn a!」 (chù 1)Ū ke ín-hō ê só͘-chāi, ài iōng hoâ-gí tha̍k, chhin-chhiūⁿ 「sáng liû jûn sú」. (chù 2) Chit-ê chhiò-khe sı̄ chin-sı̍t--ê. Ta̍k-ke khoàⁿ-liáu chiò-chhiò--leh í-goā, m̄-chai ū kám-kak sim-sng-sng--bô?