Lı̂m Liông Sio-toān

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Tek-á-kha chng Lı̂m Liông tı̄ 1879 nı̂ 3 goe̍h 2 jı̍t tùi Lí Hiu Bo̍k-su niá siū sé-lé, hit-sı̂ 32 hoè, tng nn̄g jı̄m chip-sū, gō͘-jı̄m tiúⁿ-ló, thang kóng sı̄ kàu-hoē ê tē-ki. Lūn i chò Ki-tok-tô͘ m̄-nā hoē-lāi ê lâng lóng o-ló i, chiū hoē-goā ê miâ-siaⁿ iā chin hó. Chóng kóng, ū nn̄g hāng ê bô͘-iūⁿ thang o̍h. 
1. Thiàⁿ Siōng-chú. Àn-cháiⁿ-iūⁿ kóng sı̄ thiàⁿ Siōng-chú? Siú an-hioh-jı̍t chin chiâu-ûn. Nā m̄-sı̄ tú-tio̍h toā phoàⁿ-pı̄ⁿ m̄-bat bô kàu pài-tn̂g. Nā kong-hoē tú-tio̍h sím-mı̍h tāi-chı̀ i chin chhut-la̍t tàu siat-hoat, khoàⁿ kong-sū chhin-chhiūⁿ i ê su sū, put-chí tı̀-ı̀. 
2.Thiàⁿ lâng. Cháiⁿ-iūⁿ kóng i gâu thiàⁿ lâng? Put-sı̂ kap thoân-kàu su chhut mn̂g sûn-sı̄ hoē-iú. Nā khoàⁿ tio̍h léng-sim ê hoē-iú, chiū chhut-la̍t khó͘-khǹg i thè i kı̂-tó kàu lâu ba̍k-sái, goá chhin-ba̍k siông-siông khoàⁿ-kı̀ⁿ. Nā ū hoē-iú khiàm-khoeh chiū lı̂n-bín pang-chān i. Sèng-keng só͘ kóng thiàⁿ bô ké. Liông Tiúⁿ-ló kó-jiân ū án-ni. Sui-jiân kin-nı̂ 71 hoè iáu-kú hoaⁿ-hí kap goá chhut-mn̂g khı̀ thàm hoē-iú lâi óng kiâⁿ oá nn̄g phò͘ lō͘, 71 hoè ê lāu lâng hán-tit ū án-ni. 
Koh chı̍t hāng chin gâu ín-chhoā hoē-goā ê lâng lâi sı̀n Chú, iā chin hó khoán-thāi in. Lé-pài-jı̍t sin lâi thiaⁿ ê lâng, lóng chhiáⁿ in khı̀ in chhù chia̍h ē-tàu tǹg. Chit pang ín-chhoā chı̍t kháu-chàu lâi thiaⁿ tō-lí, kàu Liông-hiaⁿ koè-sin ê jı̍t, iáu-boē siu-bâi, hit ê sin lâi thiaⁿ ê pêng-iú, lâi kā i so-thâu so-bı̄n, chin m̄ kam ê khoán, khó-kiàn Liông-hiaⁿ ū ēng thiàⁿ kám-kek i ê sim. 
Bô phah-sǹg tı̄ 11 goe̍h 21 jı̍t seng-khu ióng-ióng thǹg pak-theh teh tàu koah-tiū, hut-jiân jiám-tio̍h liû-hêng chèng soà tı̀ hı̀-iām chia̍h io̍h bô chhái kang. Goá khı̀ khoàⁿ ê sı̂ , I ê seng-khu sui-jiân kan-khó͘, i ê sim chin pêng-an chhùi só͘ kóng lóng sı̄ kiù lâng ê tāi-chı̀. Iā kóng i ē kàu thian-tông. Kàu tı̄ 30 mê-hng chiū an-jiân khùn khı̀, kin-nı̂ 71 hoè, chin thang kiong-hí ah. Khé-sı̄-lio̍k kóng, Soah in ê tio̍h-boâ lâi an-hioh, in só͘ chò ê kang iā toè in. 
Pó-lô kóng, Goá oa̍h chiū-sı̄ Ki-tok, sí chiū-sı̄ lı̄-ek. Tı̄ 12 goe̍h 6 jı̍t kui thó͘. Hit jı̍t sàng ê lâng, ū hoē-iú kap I ê lāi-chhin goā-chhek kiōng 300 goā lâng.