Lōng-chú Hoê-ka

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lōng-chú Hoê-ka 
 T. O. CHISHOLM, GEO. C. STEBBINS 
 e̍k 
 1. Goá tiàm tı̄ khòng-iá hong-po͘ só͘-chāi, 
Hòng-tōng khùn-khó͘, to-sò͘-nı̂ í-lâi,
Siông siū iau-gō kap kiaⁿ-hiâⁿ só͘ pek,
Tio̍h tńg-lâi chit sı̂-khek,
Iu-būn só͘ kiâⁿ kha-pō͘ bô kín-sı̄n,
In-ūi beh koh kı̀ⁿ Sèng Pē ê bı̄n,
Eng-kai jı̄n-hūn chhú lô͘-po̍k ê ūi,
Koat-sim khí-sin hoê-kui. Hô. Tio̍h tńg lâi Thiⁿ Pē ê ke,
Tio̍h tńg lâi Thiⁿ Pē ê ke,
Koat-sim khí-sin hoê kui,
Goá chai I ū toā un-hūi. 2.Siáⁿ-sū gō-sí tı̄ sit-bāng tē-hng,
Bô lâng khó-lı̂n káⁿ kūn-oá lâi mn̄g,
Goá Pē ê ke, ū bí-niû chin-chē,
Taⁿ tio̍h khí-sin hoê-ke,
Chhim-chhim hoán-hoé chêng só͘ kiâⁿ put-sı̄,
Boē kham koh chheng-choè I ê kiáⁿ-jı̂,
Un2-tàng Thiⁿ Pē bô ài goá lı̄-khui,
Koat-sim khí-sin hoê-kui. 3.Hó ê kı̀-ek goá hut-jiân siūⁿ-khí,
Chiū-sı̄ chai Thiⁿ Pē ū toā chû-pi,
Koh bı̂n-bāng goán chhù ná tı̄ ba̍k-chêng,
Cháu kàu hit ūi an-lêng,
Khoàⁿ-kı̀ⁿ hoán-hoé ê lâng ū kàu-ūi,
In siū sià-choē tit pe̍h-saⁿ un-hūi,
Goá thái koh iân-chhiân liông-sim m̄ khui,
Koat-sim khí-sin hoê-kui. 4.Taⁿ goá lóng bô koh tú-tio̍h bê-lō͘,
In-ūi tit-tio̍h oa̍h-miā ê Chú chio-ho͘,
Só͘ ū tı̂ⁿ-poàⁿ ê mı̍h goá pàng-lı̄,
Kín-kín khí-lâi chhē I,
Sui-jiân ū lı̄-khui I ngó͘-ge̍k I,
Ū siaⁿ kiò kóng, Pē iáu-kú thiàⁿ lí,
Goá m̄-thang tiû-tû hō͘ I koh chhui,
Koat-sim khí-sin hoê-kui. (Goá só͘ choè ií-kı̍p só͘ hoan-e̍k ê , ū pah-goā siú, lūn si-tiāu, chin khó-sioh boē-oē lóng pò hō͘ lia̍t-ūi chai, chhin-chhiūⁿ téng-bı̄n chit siú, sı̄ tùi ALEXANDER’S HYMNS No. 3 ê tiong-kan hoan-e̍k, ū-ê sı̄ tùi pa̍t-pún, in-ūi kiaⁿ-liáu chin tı̀n Kàu-hoē Kong-pò ê choá-bı̄n, iā oh-tit chai, só͘-í bô siá, iā ū kúi-nā siú ı̀n-liáu bô tú-hó, la̍k jı̄, á- sı̄ kiám chı̍t choā, thèng-hāu pa̍t jı̍t chiah teng-chèng). (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 581 koàn,1933 nı̂ 8 ge̍h)