Lōng-kháu hoán-choat

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Lūn chit kù chhin-chhiūⁿ sio̍k-gú, kı̂-sı̍t sı̄ jı̄-gán, bat jı̄ ê lâng ē-hiáu ı̀-sù,m-bat jı̄ ê lâng chū-jiân sı̄ bē hiáu-tit.Só͘-í goá ài tāi-seng khui-thiah chit kù ê ı̀-sù, āu-lâi beh ín chı̍t ê kò͘-sū lâi kà-sı̄ lán. “Lōng-kháu hoán-choat” sı̄ beh tián i kı̂-khá ê kè-chhek, āu-lâi tú-tio̍h kiàn-siàu, hoán-tńg kı̀ⁿ-chhut i ê ham-bān,án-ni hō-chò“Lōng-kháu hoán-choat”. Chá-chêng Ko-lê kok chı̍t-ê toā koāⁿ ū chı̍t-ê cha-bó͘-kiáⁿ, iā ū chı̍t ê tı̍t-lú,nı̂-hoè chha-put-to, bı̄n-māu iā saⁿ chhin-chhiūⁿ. Chit-ê toā-koaⁿ teh kéng kiáⁿ-sài chin chim-chiok, nā-sı̄ thè i ê cha-bó͘-kiáⁿ kéng-soán koh khah kín-sı̄n. Sui-jiân keng-koè moê-lâng ta̍uh-ta̍uh lâi kiû chhin, i lóng m̄-khéng liâm-piⁿ ín. Liáu-āu chit ê toā koaⁿ ka-tı̄ kéng chı̍t lâng, hó-gia̍h koh chun-kùi, chu-keh chin siong-tong, chiū chiong i ê cha-bó͘-kiáⁿ phoè hō͘ i. Sui-jiân iáu-boē kı̀ⁿ-tio̍h kiáⁿ-sài ê bı̄n, chiū liâm-piⁿ koāⁿ-tiāⁿ, soà tiāⁿ-tio̍h jı̍t-kı̂ beh sêng-chhin. Bô phah-sǹg tı̄ boē sêng-chhin ê saⁿ jı̍t chêng hō͘ pok-koà sian-siⁿ kā i pok khoàⁿ-māi-teh. Pok-koà sian-siⁿ chiū kóng,“Chiàu chit ê koà lâi lūn, phit-phoè m̄-tio̍h lah, in-ūi kiáⁿ-sài khiap-sı̀ koh gû-gōng”. Toā-koaⁿ thiaⁿ-liáu chin kan-khó͘, teh siūⁿ nā m̄ hoè-chhin bô koh-iūⁿ chiong chı̍t-lúi hó-hoe chhah tı̄ gû-pùn. M̄-kú nā beh hoè-chhin kiaⁿ-liáu hit-pêng m̄ pàng i soah, chiah siūⁿ chı̍t ê thùi-pau ê kè-chhek. chiong i ê tı̍t-lú kè hō͘ i. Chóng-sı̄ i ê cha-bó͘-kiáⁿ thiaⁿ-liáu sim chin gông-ngia̍h, tān-gāi lāu-pē ê bēng-lēng m̄-káⁿ ûi-ke̍h. Chiàu Ko-lê kok ê hong-sio̍k teh-beh chhoā ê sı̂ kiáⁿ-sài ū-ê tāi-seng kàu tiūⁿ-ḿ-chhù oân-hun, kàu saⁿ jı̍t āu chiah poaⁿ tò-khı̀. Sêng-chhin ê jı̍t í-keng kàu, chiū chiong i ê tı̍t-lú chng-thāⁿ bêng-pe̍k,chiah chiūⁿ kiat-hun-tâi kap kiáⁿ-sài kiâⁿ-lé chheng-chhó, sin-niû chiū thè Jı̍p lāi-bı̄n, kiáⁿ-sài iā kàu kheh-thiaⁿ chiap-thāi lâng-khah. Tiūⁿ-lâng chı̍t-ē khoàⁿ-kı̀ⁿ, sim toā kiaⁿ, bı̄n sit-sek, chai khı̀ hō͘ pok-koá-sian phiàn-khı̀, in-ūi kiáⁿ-sài seⁿ-chò chhang-miâ koh bûn-ngá, sim-lāi toā-lı̂m hoán-hoé, chiah koh siūⁿ chı̍t ê kè-tı̀, phah-sǹg goá ê tı̍t-lú sui-jiân tı̄ tâi-téng kap kiáⁿ-sài kiâⁿ-lé, iáu-kú kiáⁿ-sài bô chim-chiok khoàⁿ i; iū-koh goá ê cha-bó͘-kiáⁿ kap goá ê tı̍t-lú bı̄n-māu hóng-hut saⁿ chhin-chhiūⁿ, chiū koáⁿ-kín kah i ê cha-bó͘-kiáⁿ jı̍p-pâng kap kiáⁿ-sài sêng-chhin. Hit-sı̂ hit ê toā-koaⁿ lóng bô teh siūⁿ i ê tı̍t-lú cháiⁿ-iūⁿ ê kiàn-siàu, chiū i ê kiáⁿ-sài lóng m̄-chai lāi-tiōng ê iân-kò͘. Kàu 2, 3 jı̍t āu i ê tiūⁿ-lâng in-ūi chia̍h-chiú soà làu-kháu tùi i ê kiáⁿ-sài kóng,“Chêng-jı̍t chiūⁿ-tâi kap lí kiâⁿ-lé ê sı̄ goá ê tı̍t-lú, āu-lâi jı̍p-pâng sêng-chhin ê, chiū-sı̄ goá ê cha-bó͘-kiáⁿ tāi-seng kap lí tiāⁿ-tio̍h ê”. Kiáⁿ-sài thiaⁿ-kı̀ⁿ chiah ê oē, sı̄m put-chí kú, chiah thó͘-khùi kóng, Che chiàⁿ-sı̄ Thiⁿ siúⁿ-sù ê liông-iân, chit nn̄g-lâng lóng sı̄ goá ê bó͘, tāi seng chiūⁿ-tâi kap goá kiâⁿ-lé-ê sı̄ goá ê toā-bó͘. Āu-lâi lí kah lí ê cha-bó͘-kiáⁿ kap goá sêng-chhin-ê, sı̄ goá ê sè-ı̂. Toā-koaⁿ tiû-tû chin kú, ko͘-put-chiong soà ēng tı̍t-lú phoè hō͘ i. Siông-siông ka-tı̄ thó͘-khùi kóng, “Chū-chok chū-siū, pa̍k bāng ê lâng ka-tı̄ jı̍p tı̄ lāi-bı̄n”. Chiàu Hân-kok ê hong-sio̍k, nā chhoā sè-ı̂,hit-ê sè-ı̂ sı̄ sio̍k tı̄ hā-téng ê jı̂n-ke. Toā-koaⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ sı̄ chheng-chò ko͘-niû sió-chiá, chiàu Jı̍t-pún ê chheng-ho͘, hō-chò hoâ-cho̍k. Hoâ-cho̍k ê cha-bó͘-kiáⁿ kè lâng chò sè-ı̂, kiám m̄-sı̄ pháiⁿ miâ-siaⁿ? Ko-lê kok ū chit chân sū, éng-oán liû-thoân chò chhiò-pèⁿ. Chiàu án-ni khoàⁿ, chit-ê toā koaⁿ ū saⁿ hāng ê choē, thang chò lán ê kàm-kài: 1.Bê-sı̀n. Hèng thiaⁿ pok-koà khoàⁿ-miā ê oē, tı̀-kàu éng-oán pháiⁿ miâ-siaⁿ. Lán chò Ki-tok-tô͘ nā kè kiáⁿ chhoā sim-pū kiám thang koh hō͘ chheⁿ-mê-sian pok-koà khoàⁿ miā? 2. Poē-iok (Lô-má 1:31). Kı̀-jiân èng-ún chiong chhin-seⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ phoè hō͘ i, koh í-keng the̍h tiāⁿ, chhin-chhiūⁿ chio̍h-nı̍h chām-jı̄, sui-jiân thiaⁿ kı̀ⁿ khiap-sı̀ koh gōng iā m̄-thang ı̂-e̍k. Sòng-tiâu ū chı̍t-ê sı̀ⁿ Lâu, miâ Têng-sek, tùi sè-hàn ê sı̂ í-keng chò chhin-chiâⁿ, kàu tióng-sêng tha̍k-chheh sêng-kong soà tiòng chı̀n-sū. Khó-sioh i só͘ chò hit ê cha-bó͘ gín-ná chheⁿ-mê. Lâng khó͘-khǹg i m̄-thang kā chhoā. Lâu Têng-sek ı̀n kóng, Goá nā m̄ kā i chhoā, i beh kè hō͘ sím-mı̍h lâng. Kéng-jiân kā i chhoā, āu-jı̍t seⁿ nn̄g-ê kiáⁿ iā lóng tiòng chı̀n-sū. Taⁿ chit-ê toā koaⁿ poē-iok, kap Lâu Têng-sek saⁿ-pí, sı̍t-chāi chin kiàn-siàu. 3. Put-jı̂n. Chit ê toā-koaⁿ kı̀-jiân chai kiáⁿ-sài khiap-sı̀ koh gû-chhún, m̄-ài i ê cha-bó͘-kiáⁿ toè i kan-khó͘. Sèng-jı̂n kóng, Ka-tı̄ m̄-ài bo̍h-tit hō͘ lâng. Kiám thang chiong i ê tı̍t-lú lâi thùi-pau? Sio̍k-gú kóng, Iû-chú pí jı̂. Khoán-thāi tı̍t-lú, tio̍h kap khoán-thāi ka-tı̄ ê cha-bó͘-kiáⁿ pêⁿ-pêⁿ. Chóng-sı̄ chit ê toā koaⁿ ài i ê cha-bó͘-kiáⁿ tit-tio̍h khoàⁿ-oa̍h, soà chiong hit ê kan-khó͘ sak hō͘ i ê tı̍t-lú khı̀ tam-tng. Che sı̍t-chāi sı̄ put-jı̂n. Goān lán chò Sèng-tô͘ ê lâng chiong chit saⁿ-hāng ê choē lâi chò lán ê kéng-kài.