Lūi-pia̍t:Im-ga̍k

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

K

Tī "Im-ga̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ia̍h.