Lūn-chiàn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Kı̂-sı̍t goá bô chùi 
Put-kò kā tn̂g-chiam khoàⁿ-chò té-chiam
Té-chiam khoàⁿ-chò tn̂g-chiam Kap chú-lâng kò-sı̂
Ta̍h-chhut mn̂g-kháu
Khı̀ hō͘ thiⁿ-sek kiaⁿ chı̍t tiô Lûn-chiàn kui-mê
Chiú-cheng sêng-hun kap thó-lūn ê lāi-iông pêⁿ kek-lia̍t
Nı̂-khin ê sim-lêng
Tui-kiû to̍k-lı̍p ê koè-thêng
Su-iàu jı̄n-chin thiau-chiàn tùi-hong ê chiú-táⁿ Tı̄ chèng-lâng lóng chùi--khı̀
Tó kah tang-tó-sai-oai ê sı̂-chūn
Ài chheng-chhéⁿ
Un7-tōng ê lō͘-soàⁿ lia̍h hō͘ chún
Kiâⁿ hō͘ tı̍t
M̄-thang hián lâi hián khı̀ Lūn-chiàn kui-mê
Ū kè-ta̍t ê chiú-liōng
Ta̍h-chhut mn̂g-kháu, siūⁿ bē kàu
Thiⁿ í-keng kng ah