Le̍k-tāu-á Thng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Tiān-ko lāi-té ê le̍k-tāu-á 
Khòng se̍k liáu-āu
I to̍h té chı̍t oáⁿ lâi hō͘ goá chhı̀
Goá kóng kûn bô kàu noā
I to̍h koh kā khòng khah kú leh Goá kóng án-ne tú-hó
Bē siuⁿ tiⁿ
Goá sı̄ teh chhı̀ goán lāu-bó ê
Le̍k-tāu-á thng Koah tiū-á ê sı̂-chūn A-bó kiò goá koāⁿ khı̀ chhân-nı̍h ê
Sè-hàn sı̂ ê chu-bı̄
I sı̄ teh chhı̀ in lāu-pē
Tùi in bú-á ê kám-chêng I ê le̍k-tāu-á thng
Ke chı̍t-khoán sin sı̂-tāi
Lê-bóng ê chu-bı̄
M̄-sı̄ goán chng-kha hit-khoán ê pı̀-sù
Goá chin kah-ı̀