Liāu Hin-chiang Sian-siⁿ tan-sûn ê it-seng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Liāu Hin-chiang Sian-siⁿ tı̄ Lūn-poè Káng-boé chhut-sı̀ toā-hàn. Siàu-liân sı̂-tāi tō mi-chiⁿ boeh chok-khek; ùi Tâi-lâm Tiâng-êng Tiong-o̍h pit-gia̍p āu, sûi khı̀ Jı̍t-pún Tang-kiaⁿ o̍h im-ga̍k. 
 Tē-jı̄-chhù Sè-kài Tāi-chiàn kiat-sok chı̀n-chêng tńg lâi Tâi-oân, tı̄ Hó͘-boé Tiong-o̍h kà-chheh, it-tı̍t kàu thè-hiu. Thè-hiu-liáu, kà chı̍t-toāⁿ sı̂-kan ê kǹg-khı̂m. Boé--nih jı̍t-chí chiah koè liáu khah-chheng-iu, ū tām-po̍h-á hiáng-siū tio̍h ka-tı̄ siūⁿ beh koè ê seng-oa̍h. 
 Hin-chiang Sian-siⁿ chò-lâng tiām-tı̄, chı̍t-sı̀-lâng chin tan-sûn, kan-na chhù-bı̄ im-ga̍k kah tha̍k-chheh. Boé--á chit-kúi-tang, tiāⁿ-tiāⁿ khı̀ thiaⁿ im-ga̍k-hoē. 2003-nı̂ 10 goe̍h 24, Kang Bûn-iá koè-sin 20-chiu-nı̂ ha̍k-su̍t gián-thó-hoē kah kı̀-liām im-ga̍k-hoē, i mā siū iau-chhiáⁿ, khı̀ kāng tàu-lāu-jia̍t. 
 11 goe̍h 20, Pài-sı̀-àm, i koh cháu khı̀ Kok-ka Im-ga̍k-thiaⁿ. Im-ga̍k-hoē soah, bô-gı̂-gō͘ hō͘ chı̍t-tâi o͘-tó͘-bái cheng--tio̍h, ‘hó͘-fú-chhiang’ chhut-hoeh, tı̀-sú ‘to-chhông chhí-koan soai-chiê’, 10-kang-āu tı̄ Tâi-tāi Pēⁿ-ı̄ⁿ koè-sin. 
 I lâu--lo̍h-lâi-ê, ū: chı̍t-koá-á ga̍k-khek kah bûn-jı̄ ê chhiú-kó; kui-chhù-keng ê chheh kah chhiòⁿ-phı̀ⁿ; iáu 1-kńg tı̄ chheh-toh-á-téng ê 10 tiûⁿ im-ga̍k-hoē ê phiò (11 goe̍h 21 chı̍t-tiûⁿ, 24 chı̍t-tiûⁿ, án-ne it-tı̍t pâi kah 12 goe̍h 31;) tùi chhin-lâng nı̂-kú goe̍h-chhim ê thiàⁿ-thàng, khoàⁿ-kò͘, kah chhin-lâng tùi i ná lâi ná iù-jı̄ ê siàu-liām, chham iáu thèng-hāu sı̄-sè lâi liáu-kái ê jı̂n-seng. 
  (Tâi-bûn Bóng-pò tē 95 kı̂, 2004 nı̂ 8 goe̍h)