Lim-lim--leh thang tò

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Kúi-ê hó pêng-iú tı̄ iā-chhı̄-á ê gô-bah-tàⁿ leh lim “lâm-á-bı̀-lù” (chheⁿ be̍h-á-chiú), lim kah bâng-su-su, keng-koè chiâⁿ tiám-cheng--a, ta̍k-ke lóng chha-put-to--a, siūⁿ beh lâi soàⁿ-hoē--a. Lô--ê khah toā nâ-âu, tō kā chē tı̄ tùi-bı̄n ê sió-Tân--ê kóng: “Chín--sàng! Lí kā bı̄n-chêng hit poe lim-lim--leh thang tò ! ” Sió-Tân--ê thiaⁿ liáu èng kóng: “Hó--a, eng-àm lim ū kàu choē--a, lim-lim--leh tńg lâi-khı̀ hioh-khùn siōng chán!” Tō kā bı̄n-thâu-chêng hit toā poe phâng--khí-lâi, gō͘-la̍k-saⁿ-chap, sái tı̍t-âu lóng kā koàn--loh-khı̀. Tú-chiah lim liáu, Lô--ê tō koáⁿ-kín koh kā Sió-Tân--ê thı̂n 1 toā poe bı̀-lù, Sió-tân--ê chhun-chhiú khı̀ chó͘-tòng, toā siaⁿ kóng: “M̄ sı̄ kóng lim-lim--leh thang tò--khı̀?” “Bô--no͘!” Lô--ê chhiò kah kiông beh tòng-boē-tiâu, chiap--lo̍h-khı̀ kóng: “Goá sı̄ kóng lim-lim--leh, thang hó koh tò 1 poe--lah!”