Loân-ài

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --Koan Niagara toā pho̍k-pò͘ iú-kám cha̍p chi chhit 
 Lí ê chheng-chhun 
Lâu-chiâⁿ chı̍t phı̀ⁿ chōng-lē ê pho̍k-pò͘
Goá ê chheng-chhun
Lâu-chiâⁿ chı̍t phı̀ⁿ chhui-chhàn ê chúi-chhiâng Tı̄ chia lán kong-khai hong-hong lia̍t-lia̍t ê loân-chêng
Kek-chêng koè-āu
Tián-khui chı̍t ê pêng-pêng chēng-chēng ê
Hun-in seng-oa̍h