Loē-chāi I-tı̄

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ū chin-choē Siōng-tè ê jı̂-lú, sin-thé bô chin kiān-khong, lêng-hûn bô chin ióng-chòng. 
 Sı̄ án-choáⁿ sin-thé boē kiān-khong? Sı̄ in-ūi in ê lêng-hûn bô-kàu ióng-kiāⁿ. Ki-pún-te̍k lâi kóng, Siōng-tè ê jı̂-lú, lêng-hûn nā ióng-kiāⁿ, chū-jiân in ê khoân-kéng, seng-khu lóng ē lú lâi lú hó. 
 Hō͘ lêng-hûn ióng-kiāⁿ, chiū-sı̄ loē-chāi ê i-tı̄. Chin-choē Ki-tok-tô͘ ê i-seng án-ni kóng, Lâng pah hun chi 80 ê pı̄ⁿ sı̄ tùi sim-lêng lâi--ê, m̄-sı̄ seng-khu chin-chiàⁿ ū pı̄ⁿ. Lâng ê seng-khu ū būn-tê lâi chhoē goá, ài goá thè i kı̂-tó, tān-sı̄ goá m̄-sı̄ i-seng, iā m̄-chai i ê pı̄ⁿ sı̄ seng-khu ín-khí á-sı̄ sim-lêng só͘ tı̀. Nā-sı̄ seng-khu ê pı̄ⁿ, goá ài i khı̀ chhoē i-seng, goá boē kap i-seng chhiúⁿ seng-lí. Nā-sı̄ i chhoē-koè chin-choē bêng-i, khai-hùi chin-choē chı̂ⁿ, būn-tê iáu-boē kái-koat, nā i bat chiap-siū Iâ-so͘ chò i ê Kiù-chú, án-ni i su-iàu loē-chāi i-tı̄, i ê lêng-hûn ū koh-iūⁿ, tio̍h niá-siū Siōng-tè ê i-tı̄.
 Chiap-siū Siōng-tè ê i-tı̄ í-chêng, lán seng ài liáu-kái Siōng-tè ê thiàⁿ. Sèng-keng kóng-khí 3 chióng ê thiàⁿ. Tē 1 chióng sı̄ lióng-sèng ê thiàⁿ, lâm-lú ê loân-bō͘, chhin-chhiūⁿ Ngá-kok ài Lia̍p-kiat. Tē 2 chióng sı̄ chhin-chhiūⁿ A-pek-lah-hán thiàⁿ Í-sat. Tē 3 chióng sı̄ iú-chêng. Chit 3 chióng lóng-sı̄ lâng ê thiàⁿ, lâng ê thiàⁿ ū i úi-tāi ê só͘-chāi. Lâm ūi lú lâi sí, pē-bú ūi jı̂-lú sí. Lâng ūi-tio̍h pêng-iú hiàn sı̀ⁿ-miā, thiàⁿ bô pí chit-ê khah toā--ê (Iok-hān 15:13). Tān-sı̄ lâng ê thiàⁿ ū i ê hān-chè, lióng-sèng ê thiàⁿ iā bô oân-choân. Sı̄ án-choáⁿ lâng ê thiàⁿ bô oân-choân neh? Iok-hān it su 4:18 kóng, “Tı̄ thiàⁿ ê lāi-bı̄n bô kiaⁿ-hiâⁿ.” Ū chin-choē pē-bú chin thiàⁿ kiáⁿ, chiong gín-á ióng-io̍k liáu chin hó-sè, in-ūi in kiaⁿ-á chiong-lâi jı̂-lú put-hàu. In ióng-jı̂ thāi-ló. Sim-lāi ū kiaⁿ-hiâⁿ, in ê thiàⁿ bô oân-choân, in-ūi ū kiaⁿ-hiâⁿ. Goá tú kiat-hun bô goā-kú, goá ê chhin-chiâⁿ chiū kā goá kóng: “Lín sian-siⁿ sı̄ iân-tâu-á sàng, thiaⁿ kóng chò hui-hêng-oân ē siū-tio̍h chin-choē cha-bó͘ gín-á ê ín-iú, tng lán lú lâi lú lāu, lí tio̍h chù-ı̀, ài ē-hiáu khiām koá sai-khia, í-bián chiong-lâi jı̂n châi lióng sit.” Ū chin-choē lâng lóng teh ǹg lâng chò chit-khoán ê kiàn-gı̄, goân-in chiū-sı̄ kiaⁿ.
 Ū chin-choē pē-bú ūi-tio̍h jı̂-lú ê hun-in lâi chhoē goá hia̍p-tâm, goá hoat-hiān in sı̄ ēng chhin-chêng teh thiàⁿ kiáⁿ, m̄-sı̄ ēng Siōng-tè ê thiàⁿ. Nā bô Siōng-tè ê thiàⁿ chı̀n-jı̍p hun-in, lán ê hun-in ē chin gûi-hiám. 
 Beh án-choáⁿ ēng Siōng-tè ê thiàⁿ lâi koè hun-in, ka-têng, kang-chok ê seng-oa̍h neh? Beh án-choáⁿ chiap-siū Siōng-tè ê thiàⁿ lâi i-tı̄ lán neh? Chin tiōng-iàu--ê, chiū-sı̄ chiap-siū Iâ-so͘ choè lí-ê Kiù-chú, ha̍k-sı̍p oá-khò Siōng-tè, án-ni thiàⁿ ê goân-choâⁿ chiū tı̄ lí ê lāi-bı̄n, lán chiū ū thiàⁿ-sim chhin-chhiūⁿ kang-hô put-toān chhèng--chhut-lâi. Sı̄ án-choáⁿ tāi-pō͘-hūn ê Ki-tok-tô͘ bô keng-giām tio̍h thiàⁿ ê chhèng-chhut? Tı̄ Bí-kok Ka-chiu ū chı̍t-tè ta-sò khòng-hān ê soaⁿ-kok, goân-pún sı̄ bô-hoat-tō͘ seng-sán ê só͘-chāi, bô chúi-choâⁿ, āu-lâi chio̍h-iû kong-si lâi khai-chhái chio̍h-iû, ū chı̍t-kang, chúi-choâⁿ tùi toā chio̍h-thâu phùn-chhut, toā-chio̍h-thâu ē-bı̄n sı̄ chı̍t-ê chúi-choâⁿ, āu-lâi kè-sio̍k khai-hoat chin-choē chúi-lō͘, ta-tē tit-tio̍h koàn-ak, chit-ê soaⁿ-kok chiâⁿ-choè Ka-chiu siōng-kùi ê thó͘-tē. Ki-tok-tô͘ iā-sı̄ án-ni, lí ê lāi-bı̄n ū chı̍t-tè toā chio̍h-thâu teh--leh, thiàⁿ ê chúi-choâⁿ chhèng boē-chhut--lâi, lâng kap lí chhin-kūn, khoàⁿ boē tio̍h Iâ-so͘ ê thiàⁿ, chhùi kóng Iâ-so͘, tān-sı̄ bô Iâ-so͘ ê hí-lo̍k, chio̍h-thâu kā lí tòng tiâu leh. Chiap-siū Iâ-so͘ iáu bô-kàu, tio̍h tû-khı̀ chio̍h-thâu ê chó͘-tòng. Siōng-tè èng-ún kóng, Goá beh ēng sin--ê sim siúⁿ-sù lín; iā beh ēng sin--ê Sı̂n hē tı̄ lín ê lāi-bı̄n; koh beh tùi lín ê jio̍k-thé tiong tû-khı̀ chhin-chhiūⁿ chio̍h ê sim....” (I-se-kiat 36: 26) hō͘ lán ū khùi-la̍t kiâⁿ I ê kà-sı̄. 
 Beh án-choáⁿ tû-khı̀ sim-lāi chit-tè chio̍h-thâu? Chiū-sı̄ ài jı̄n-choē. Jı̄n-choē sı̄ siōng ki-pún ê chin-lí, tān-sı̄ chin-choē Ki-tok-tô͘ tı̄ chit hong-bı̄n chò liáu bô-kàu-gia̍h. In kóng, “Siōng-tè --ah! Sià-bián goá, goá ū hoān-choē, ēng Pó-hoeh sé-chheng goá.” Kı̂-kiû tāi-chı̀ chin kū-thé, tān-sı̄ jı̄n-choē bô-kàu kū-thé, bêng-pe̍k, lán hoān-choē chiū tio̍h kū-thé sêng-jı̄n. Bô-kú í-chêng, ū chı̍t-ê lâng chham-ka Mô͘-lí-su bo̍k-su ê pò͘-tō-hoē, chit-ê lâng ū siu-chông Bı̍t-chong ê Sià-lı̄-chú, boē sı̀n Chú í-chêng tı̄ chit hong-bı̄n khai chin-choē chı̂ⁿ. I sı̂-siông ē thâu-khak thiàⁿ, sim-lāi chhiong-moá kiaⁿ-hiâⁿ, thiaⁿ bo̍k-su káng-tō liáu āu, i beh chiap-siū Iâ-so͘ Ki-tok. Pò͘-tō-hoē liáu, i ài goá ūi i kı̂-tó. Goá kám-kak ná-chhiūⁿ ū sím-mı̍h teh chó͘-tòng Siōng-tè tùi i ê i-tı̄, goá chiū mn̄g i kóng, “Ū chiong hiah-ê ı̄ⁿ-kàu ê mı̍h-kiāⁿ sio-tiāu á bô?” Āu-lâi goán tı̄ Tâi-tang, chiong i só͘ siu-chông hiah-ê ı̄ⁿ-kàu ê mı̍h-kiāⁿ sio-tiāu, i ê thâu chū-jiân chiū boē koh thiàⁿ. Nā kā mô͘-kúi lâu tē-pō͘, tio̍h khò Iâ-so͘ ê Pó-hoeh kā sé-chheng.
 Ū chı̍t-ê tē jı̄ tāi Ki-tok-tô͘ chí-moāi, cha̍p-kúi-hoè ê sı̂ lı̄-khui kàu-hoē. Āu-lâi kè hō͘ chı̍t-ê Thian-chú-kàu-tô͘, kiat-hun liáu-āu chiah hoat-hiān i ê sian-siⁿ ū tông-sèng-loân siū moâ-phiàn chiah-kú, i chin siū-khı̀, i khai-sí ēng pháiⁿ pò phiáⁿ, kau chin-choē cha-po͘ pêng-iú, i tham-tô͘ lı̄-sek, chham-ka pio-hoē-á, chò hoē-thâu, pa̍t-lâng tó i ê hoē-á, i iā tó pa̍t-lâng ê hoē-á, hū-chè 60-kúi-bān. I ū chı̍t-ê pêng-iú sí--khı̀, i chin kiaⁿ, chiū chhiáⁿ lâng siu-kiaⁿ, sui-jiân i í-chêng sı̄ Ki-tok-tô͘, tān-sı̄, i kā mô͘-kúi lâu tē-pō͘, hō͘ mô͘-kúi cheng-ho̍k--khı̀ toā-toā kong-kek i, hō͘ i 19 jı̍t boē-khùn--tit. Lâng 19 jı̍t boē-khùn, ē khí-siáu, i ê lāu-bú sı̄ Ki-tok-tô͘, chiū kā i kóng, Lí èng-kai tio̍h tńg-lâi chhoē Iâ-so͘, m̄-thang koh oá-khò tang oá-khò sai. I tńg-khı̀ ka-kı̄ ê bú-hoē, bo̍k-su ūi i kı̂-tó, āu-lâi i poaⁿ-chhù, poaⁿ lâi goán-tau hū-kı̄n, bo̍k-su khà tiān-oē kā goá kóng, iā kà i tio̍h kap goá liân-lo̍k. I hō͘ mô͘-kúi ū phāng thang jı̍p, chin-choē choē-ok lúi-chek khí-lâi chhin-chhiūⁿ toā chio̍h-thâu, chiong goân-choâⁿ teh-tiâu--leh. Goá chhoā i kı̂-tó, kiû Sèng Sı̂n sù hō͘ i hoé-kái chai-choē ê sim, tē it pái kap goá kóng-oē, sı̄ ūi-tio̍h chè-chú kā i thó-chı̂ⁿ, i lâi kā goá chioh-chı̂ⁿ, bô kóng chin-choē oē, goá ūi i kı̂-tó. 
 Ū chı̍t-jı̍t poàⁿ-mı̂, i khà tiān-oē lâi, it-tı̍t kháu kóng, “Goá teh beh jím-siū boē-tiâu ah, goá ê choē chin-tāng....」 goá chai-iáⁿ i ê sim khai-sí chai thang iu-siong thòng-hoé, goá koáⁿ-kín koè--khı̀, i it-it jı̄n-choē. I ū hoān chin-choē choē, sit-khı̀ sı̀n-sim,m̄ chai-iáⁿ Iâ-so͘ ē sià-bián i. 
 Tng lán keng-le̍k Siōng-tè ê i-tı̄, Siōng-tè beh chiong oân-choân ê thiàⁿ koàn-ak lí. Tng lí chiong chio̍h-thâu sak-khui, thiàⁿ chiū bān-bān chhiong-moá sim-lāi, chúi-choâⁿ chiū chhèng--chhut-lâi. Hiān-chāi, chit-ê chí-moē í-keng choân-ke sı̀n Chú. 
 Koh lâi, lâi kóng sèng ê hoān-choē ê i-tı̄, ū chı̍t-pái, goá kap chı̍t-koá lâng chò-hoé kı̂-tó, Sú Bûn-sim su-bió khoàⁿ-kı̀ⁿ ū tham-sim kap ı̂m-loān ê siâ-sı̂n chò-hoé kong-kek Tâi-oân. Goán khoàⁿ-kı̀ⁿ Lio̍k-ha̍p-chhái kap ta̍k-chióng sek-chêng ê hâng-gia̍p, che sı̄ ù-oè ê siâ-sı̂n teh chò-kang. Tı̄ Tâi-oân múi chı̍t-ê Ki-tok-tô͘, lóng ē siū tio̍h siâ-sı̂n ê kong-kek. 
 Ū chı̍t-ūi chí-moē, i pún-lâi ū chı̍t-ê chho͘-loân ê chêng-jı̂n, m̄-chai siáⁿ goân-in, āu-lâi bián goá oàn-hūn ma-ma ê choē. tû-khı̀ sim-lāi oàn-hūn ê chio̍h-thâu, goá keng-giām tio̍h Siōng-tè ê thiàⁿ, hiān-chāi goá kap ma-ma ū kiān-khong ê koan-hē. 
 Beh tû-khı̀ chio̍h-thâu, tāi-seng ài jı̄n-choē, kı̂-chhù, ài jiâu-sià pa̍t-lâng, tē-san, ài jiâu-sià ka-kı̄, tng lán jı̄n-choē, Siōng-tè chiū sià-bián lán, chit-sı̂, lán tio̍h chiap-siū Siōng-tè ê sià-bián, m̄-thang koh chek-pı̄ ka-kı̄, khòng-kò ka-kı̄. Lí ê choē beh tit-tio̍h sià-bián, pı̄ⁿ tit-tio̍h i-tı̄. 

(Hong-hiòng siang-goe̍h-khan tē 11 kı̂, 1991 nı̂ 7 goe̍h)