M̄-bián khui-chhùi tō kiò Kong--lah

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Kong-iá-tióng sı̄ kó͘-chá 1-ê chin chhut-miâ ê lâng, I ē-hiáu thiaⁿ kok-chióng chiáu-á só͘ kóng ê oē. I ê kò͘-sū tı̄ Tâi-oân bı̂n-kan lâu-thoân chin khoah, chiâⁿ chē lâng gín-á sı̂-tāi lóng bat thiaⁿ koè. “Kong-iá-tióng, Kong-iá-tióng, lâm-soaⁿ-hó͘ kā iông, lí tit bah, goá tit tiông ! ” Choái oē sı̄ chiáu-á kóng hō͘ Kong-iá-tióng sian-seⁿ thiaⁿ--ê, liām--khí-lâi tàu-kù koh ah-ūn, kám-kak chiâⁿ sim-sek, ta̍k-ke thiaⁿ liáu lóng ē toè leh liām, m̄-koh liām--leh liām--leh, liām chı̍t-ē kú, chhin-chhiūⁿ leh liām chheh-koa, “Kong-iá-tióng”soah piàn-chò “Kong-á-tióng”, im lóng cháu-cheng-khı̀--a ! Chng-boé toà 1-ê sàn-chhiah lâng, I ê miâ tú-hó hō chò “Tióng--a”, 30 goā hoè--a, iáu koh bô-bó͘ bô-kâu, leh kâng chò tn̂g-kang, chng--nih ê lâng lóng khoàⁿ i bô ba̍k-tē. 1 kûn gia̍t-siâu gín-á kiàn-pái nā khoàⁿ-tio̍h i, lóng ē kā thí-chhiò, koh bô-toā bô-sè o͘-pe̍h hiu kóng: “Kong-á-tióng, Kong-á-tióng, bô bah ia̍h bô tiông ! ” “Kong-á-tióng, Kong-á-tióng, bô bah ia̍h bô tiông ! ” Tng àⁿ- àⁿ leh khioh pháiⁿ-tâng-koàn-á ê “Tióng--a”, ûn-ûn-á khiā-khí-sin, I 1-tiám-á tō bô siū-khı̀, kan-na chhiò-chhiò ı̀n kóng : “Gín-á-lâng hiah-nı̍h kāu-lé-sò͘, āu-pái m̄-bián khui-chhùi tō kiò Kong--lah ! ”