Ma-la-sóng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Pí-sài ê kui-chek: 
Lō͘-têng jı̄-cha̍p-la̍k mai chı̍t-tiâu lō͘-soàⁿ.
Khang sin-khu bē-sái chah hō͘-soàⁿ.
Ēng kha cháu bē-sái chē tiān-chhia thih-lō͘-soàⁿ.
Seng kàu chiong-tiám-soàⁿ tio̍h sǹg iâⁿ chióng-poâⁿ. Pí-sài ê iàu-léng:
Lō͘-soàⁿ joā hn̄g siōng-hó pàng hō͘ bē--kı̀-tit;
lō͘-soàⁿ chı̍t-tiâu siōng-hó mài cháu oai--chhoa̍h-khı̀. Sin-khu pàng hō͘ khang-khang;
thâu-náu pàng hō͘ khang-khang.
Cháu kah bô kám-kak siang-kha tı̄ thô͘-kha teh cháu;
cháu kah phû-phû kan-na tı̄ khong-tiong teh phû. Bô it-tēng ài cháu kàu chiong-tiám-soàⁿ; bô it-tēng ài iâⁿ-tio̍h chióng-poâⁿ;
Cháu liáu lâng nā ū sóng tio̍h sǹg cháu-iâⁿ ma-la-sóng.