Ma-ma kap Goá

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Goá chhut-mn̂g ê sı̂-chūn 
Ma-ma thâu lê-lê
Tng teh pian-chit nâ-á-té
Thàn chı̍t-tiám-á kang-chı̂ⁿ
Thang kā goá bé siang ê Goá khı̀ chhı̄-á tiān-iáⁿ-ke
Koáⁿ nn̄g-tiûⁿ tiān-iáⁿ
Ma-ma koáⁿ hó nn̄g-ê nâ-á-té
Goá bô siáⁿ ài tha̍k-chheh
Goá chiok ài se̍h tiān-iáⁿ-ke Ma-ma sı̄ m̄ sı̄ ----
Mā chiok ài pian-chit nâ-á-té?
Mı̄-soàⁿ-lō͘
Chit-tiâu lō͘ sı̄ tá-má-ka pho͘--ê
Ia̍h-sı̄ mı̄-soàⁿ kô͘--ê? Án-choáⁿ sió-khoá lo̍h chı̍t-ê-á hō͘
Kui tiâu lō͘
Chiū khai-sí bē mı̄-soàⁿ-kô͘?
Che sı̄ chı̍t-tiâu lō͘
Ia̍h-sı̄ mı̄-soàⁿ-kô͘?