Moâ-tāu ê Kò͘-sū

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Sió-pêng-iú, gâu chá! 
Lâi lâi lâi
Lâi tha̍k Tâi-oân-sú
Thiaⁿ goá kóng kò͘-sū
Kin-á-jı̍t beh kóng “Moâ-tāu ê Kò͘-sū” Moâ-tāu pún-chiâⁿ sı̄ tāu-á
Āu-lâi soah piàn-chò iū-á
Kó͘-chá Tâi-oân ê iū-á chin sè-lia̍p
Ná-chhiūⁿ moâ-á hiah sè-lia̍p ê tāu-á Tiong-kok hông-tè iû Tâi-oân ê sı̂
Chia̍h chı̍t-ē soah piàn kah chiok toā-lia̍p
Koh piàn kah tiⁿ-but-but
Piàn kah phòng-phòng-phòng
Tiong-kok hông-tè liông-sim toā hí
Chiū sù Hàn-miâ bûn-tàn
Koh sù Hàn-sèⁿ Ông Tâi-oân ê goân-chū-bı̂n pêⁿ-po͘-cho̍k
Pún-chiâⁿ chhin-chhiūⁿ iū-á phòng-phòng-phòng
Tiⁿ-but-but
Lûi-lûi tūi-tūi
Tò-chhù khoàⁿ ē tio̍h Chū-chiông Tiong-kok hông-tè iû-koè Tâi-oân
Sù Hàn-miâ Hàn-sèⁿ
Soah piàn-chò moâ-á sè-lia̍p ê tāu-á
Lak tı̄ tho͘-kha koàⁿ lóng bô
Siau-sit tı̄ Ka-lâm pêng-goân