Mo͘-hē peh Tek-ko

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Mo͘-hē m̄-na ē pê 
Mā ē peh
Nā bô tek-ko thô͘-kha bóng pê
Nā ū tek-ko khiú leh to̍h peh Khai-sí bē-hiáu peh
Peh lâi peh khı̀ tek-ko ē
Peh lâi peh khı̀ lóng kē-kē
Lú peh lú ū kè-sè
Lú peh lú sáng-sè Chı̍t chiah toè chı̍t chiah
Tek-ko téng mo͘-hē ná lâi ná chē
Kám ū sı̄-toā sı̄-sè?
Kám ū ha̍p-le̍k tâng-chê? M̄-sı̄ m̄-sı̄
Sı̄ i e lí kheh
Lí kheh i e
Nā bong-tio̍h téng-koân hit-chiah kha-té
Tio̍h kā giú hō͘ tó-siàng-hiàⁿ
Giú hō͘ sí-gín-á theⁿ Oāⁿ goá peh
Oāⁿ lí pê
Lí e goá kheh
Goá kheh lí e
Kiat-kó peh-chiūⁿ tek-ko boé
Bô poàⁿ ê Tek-ko chı̍t-ki lò-lò se-se
Tô͘-kha choân-sı̄ sí mo͘-hē.