Ní-pò͘ chiáu hó-sim ū hó-pò

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chheⁿ-phiàng-phiàng ê sin-khu , 
Thiaⁿ kóng sı̄ in-ūi hó-sim kā lâng tàu-kha-chhiú ,
Khı̀ ní-tio̍h chhíⁿ-sek ê ní-liāu ,
Chiah pı̀ⁿ-chiâⁿ chit-khoán bô͘-iūⁿ .
Hó-sim ū hó-pò ,chit-chióng táⁿ-pān ū-iáⁿ súi ,
It-tēng bô-lâng ē-tàng kah Lí pí-phēng . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2034 kı̂, 2004 nı̂ 8 goe̍h 17)