Nā chiàu lí án-ne kóng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

2-ê cha-bó͘ lāu-su leh chhéng-kàu Siau lāu-su kóng Tâi-gí, tiong-tô͘ Siau lāu-su kā 1-ūi khah bē-hiáu kóng Tâi-gí ê lāu-su èng: “Nā chiàu lí án-ni kóng...” Oē kóng boē soah, hit-ê lāu-su soah khı̀ phut-phut kóng: Siau lāu-su! Goá sı̄ chin chun-kèng lí, lí ná ē -sái-tit kā goá <séng sau jâu>! Kı̂-koài? <séng sau jâu>? Goá thiaⁿ bô--neh! <pû iáu choang sâ lò la!>, goân-lâi Siau lāu-su sı̄ chit chióng lâng, bo̍k-koài lâng lóng kiò lí Siau lāu-su. Lēng-goā hit ūi lāu-su mā kám-kak kı̂-koài kı̂-koài kóng : Lâng Siau lāu-su bô kóng m̄-tio̍h oē, mā bô kóng là-sap oē lah! Ná ē <séng sau jâu> ! Lí thiaⁿ m̄-tio̍h khı̀ lah ! Hit-ê hō͘ siáu lāu-su bi-ko-siûⁿ khı̀ ê cha-bó͘ lāu-su, oá khı̀ lēng-goā hit-ūi lāu-su ê hı̄ⁿ-khang piⁿ sè-sè siaⁿ á kóng : Tú-chiah Siau lāu-su I to án-ne kā goá kóng : “Lān-chiáu lí án-ni kóng...”