Nāu-jia̍t ê Chhun-thiⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Koâⁿ-thiⁿ kā siaⁿ-im léng-tòng khí-lâi 
Chhun-thiⁿ kā siaⁿ-im the̍h chhut-lâi kái-tòng
Pāng-kiû-tiûⁿ gín-á teh hoah-hiu
Âng-sek ê kiû-saⁿ kap nâ-sek ê kiû-saⁿ
Pí-sài chhia-iāⁿ
Phok-á-siaⁿ phi-phi phok-phok
Pí-sài pē-bó tùi in e thiàⁿ Ô͘-lı̄n nn̄g chiah thian-gô
Tián-sı̍t phah-chúi kiò-chhut chı̍t-tùi hoaⁿ-hí
Canada gô kui-tı̄n tı̄ ô͘-piⁿ pâi-tūi
Jiân-āu chı̍t chiah chı̍t chiah phu-thong phu-thong poe-lo̍h chúi
Liān-sı̍p poe tńg-khı̀ kò͘-hiong ê lêng-le̍k Kò-chûn-tūi liān-sı̍p ê kháu-hō
Kap in ê chiúⁿ
Kap kò-koè ê chúi-hûn
Pêng-pêng hêng-hêng
Pêⁿ-pêⁿ phah-tōng ô͘-sim Pō͘-tō chı̍t ê sè-hàn gín-á
Khiâ saⁿ-liàn-chhia-á
Tiâu-kò͘-ı̀ oan-lâi oat-khı̀
Hō͘ lāu-pē toè kín-kín
Chhiò-chhut chı̍t siaⁿ chı̍t siaⁿ ê kín-tiuⁿ Tùi-bı̄n ê kha-ta̍h-chhia chı̍t-bı̄n kā giang
Chı̍t-bı̄n chhiò kah-kah kā chio-ho͘
Chhū tan-lûn-ê ê chêng-lû
Ê-té chhū-koè chúi-nı̂-lō͘
Kún-tōng ê chiat-chàu
Ài-chêng ê im-ga̍k bú it-chı̍t-poaⁿ se̍h--koè-khı̀ Sàn-pō͘ ê lâng
Bān-pháu ê lâng
Chı̍t ê chı̍t ê
Chı̍t-tùi chı̍t-tùi
Ta̍h-chhut chhun-thiⁿ ê khin-khoài
Chhoán-chhut chhun-thiⁿ ê hoe-phang Pō͘-tō nn̄g-pêng

Sin puh chhut-lâi ê le̍k-íⁿ chheⁿ-hio̍h
Sin puh chhut-lâi ê pe̍h-m̂ âng-hoe
Tòng bē-tiâu lah
Tàu-tı̄n pàng ian-hoé
Kap chhiū-téng ê chiáu-chiah
Chò-hoé kiap-tō hoan-ho͘
Hoan-hêng Chhun-thiⁿ ê kong-lı̂m