N̂g--sı̄ Hiong ê Sió-toān

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
N̂g--sı̄ Hiong sı̄ sio̍k Tāi-lí kàu-hoē ê lāu chí-moē, lâng lóng kiò i chò Siông-bō͘-chím. Khiā ke iā sı̄ tı̄ Tāi-lí chng, 45 hoè sêng-siū tō-lí. Chı̍t nı̂ chêng khí kut-thâu thiàⁿ, kàu kū-nı̂(Chiau-hô 3 nı̂) 11 goe̍h 3 jı̍t, tit-tio̍h toā chû-ài ê Pē tháu-pàng i ê kan-khó͘ kui thian hióng-siū éng-oa̍h, tú 73 hoè, sı̀n Chú-kiōng 28 nı̂ kú. Khe-khó i ê lí-le̍k, ū ē-bı̄n chiah-ê bí-tiám:-
1. Ài pò͘-tō: Chin ài ín-chhoā lâng kui Chú; sı̀-koè pò͘-tō. Tı̄ lō͘-nı̍h nā lâng mn̄g i, chiū kóng beh chò thian-kok ê mûi-lâng (chiū-sı̄ chhoā lâng hō͘ Iâ-so͘). Hui-siông hó-táⁿ: khah oàn-hı̄n tō-lí--ê, á-sı̄ hù-hō͘ ke í-kı̍p sím-mı̍h bêng-bōng lâng ê só͘-chāi, ia̍h nǹg--jı̍p-khı̀ beh chio i. Lâng-kheh khı̀ i tau, put-lūn chı̄-chūi, khui-chhùi chiū-sı̄ tō-lí. Kháu-châi sı̄ pêng-siông. Sui-sı̄ án-ni, iáu-kú bô the-sı̂ ham-bān bē hiáu-tit, chiong ham-bān oāⁿ chò kam-goān, chò sı̄ pún-hūn. Si--nı̍h chı̍t kù teh kóng, “I miâ tio̍h tàu heng-khí.” I chiū-sı̄ án-ni teh chı̄n lah! 
2.Chı̄n hoē-iú chêng: Tùi it-poaⁿ kàu-hoē-lāi ê lâng chin chhin-chhiat, saⁿ kı̀ⁿ-bı̄n chhùi chhiò-gı̄-gı̄. Kóng sı̄ hiaⁿ-tı̄ á-sı̄ chí-moē khı̀ i tau, chin hoaⁿ-hí saⁿ chiap-thāi, khoàⁿ tâng sio̍k Chú ê chò siāng chı̍t ke. Thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng bat ū khit-chia̍h ká-mō͘ chò sı̀n Chú ê hiaⁿ-tı̄, khı̀ kā i pun, i m̄-chai lia̍h chò sı̍t m̄-nā mı̍h hō͘ i , koh chhiáⁿ i tiàm chin-chē jı̍t khoán-thāi i, kàu khit-chia̍h ka-tı̄ kiàn-siàu chiah tńg-khı̀. Ū hoē-iú ê ke tú-tio̍h sím-mı̍h chhı̀-liān ê sū, ū-sı̂ saⁿ thàm, saⁿ thè kı̂-tó; chin chhiat-iàu. Koan-hē tı̄ sàng-chòng khah hn̄g to kàu. 
3.Tı̀-ı̀ ke-lāi: Chı̍t ke kiōng 8 lâng, chá-àm lóng sı̄ i chı̍t lâng teh chhoā lé-pài. Cha̍p hun ū kak-gō͘ bat pe̍h-oē-jı̄ ê koan-iàu, i chai pe̍h-oē-jı̄ ē bat, Sèng-keng ē khoàⁿ, tō-lí chiah ū kin. Tùi jı̍p Chú ê mn̂g, bô siūⁿ oh, ka-tı̄ phah-piàⁿ o̍h kàu ē, chiū toā-toā tok-chek kiáⁿ. Āu-lâi liân sun iā lóng sı̄ i teh iok-sok. Sı̂-siông thiu toā thiu sè tio̍h siú lé-pài, tio̍h hù Chú-jı̍t-o̍h. Kàu beh lı̂m-chiong ê sı̂, sim-sim liām-liām, siaⁿ-siaⁿ kù-kù ia̍h sı̄ teh khó͘-khǹg toā-sè m̄-thang lı̄-khui Chú, tio̍h tı̀-ı̀, tio̍h jia̍t-jia̍t. 
4.Ǹg Chú kian-tok: Kı̂-tó ke̍k tùi-tiōng; tú-tio̍h toā sió sū chū-chū chāi-chāi it-bı̄ kau-hù choân-lêng ê Chú. Khùi-tn̄g hit-sı̂ oá-khı̀ khoàⁿ, kūi tı̄ chhn̂g-nı̍h; nn̄g chhiú am ba̍k-chiu, kı̂-tó ê thài-tō͘. Sèng-keng khı̂n-tha̍k. Chin koan-sim siú lé-pài; chiàu goá tı̄ chia oá 2 nı̂, chí-ū choè-āu pı̄ⁿ-tāng ê 3 lé-pài liân-liân bô kàu pài-tn̂g nā-tiāⁿ. 
Chhin-chhiūⁿ chit khoán chin-chiàⁿ sı̄ Ki-tok ê lú-tô͘ lah! Goá hó-táⁿ sı̀n oa̍h-miā ê só͘-chāi i ún-tàng tı̄-hia. Sı̍t-chāi thang chò kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê bô͘-hoān. Chhim bāng chē-chē hiaⁿ-ché o̍h i ê só͘ kiâⁿ thang êng-iāu Chú ê sèng-miâ. 
Chit ūi sió-toān pún goá lóng bô siūⁿ ài siá, sı̄ hō͘ i tiàm tı̄ Chú hit hō oa̍h-oa̍h ê hó kú-tōng ê siaⁿ, tân tı̄ goá ê hı̄-khang só͘ pek, só͘-í put-tek-put tio̍h kı̀ chit kúi kù. Chı̍t hāng piáu siàu-liām ê ı̀, koh chı̍t hāng ài hō͘ lí goá saⁿ-kap peh-khí-lâi khiā tı̄ i ê kha-jiah!! 
(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 529 koàn, 1929 nı̂ 4 ge̍h)