Niû Kám-chêng SARS gō͘ chi it

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chı̀n-jı̍p kong-kiōng tiûⁿ-só͘ 
Seng-niû hı̄ⁿ-un
Chhiau-koè 37 tō͘ poàn, tio̍h sǹg
Siuⁿ-koè jia̍t-chêng
Ài keh-lı̄! Kiông-chè keh-lı̄! Chit-hō liû-hêng-pēⁿ ê sı̂-tâi
Lâng kap lâng chi kan
Chhiáⁿ pó-chhı̂ it-tēng ê kū-lı̄.
Pı̄-bián kı̄n kū-lı̄ ê chiap-chhio̍k
Bē-sái siuⁿ jia̍t-chêng
Kám-chêng nā bô pàng khah léng-tām
Kiat-kó, ē chin siong kám-chêng. Chı̀n-chhut Tiong-kok
Seng niû kám-chêng
Ēng SARS niû lí ê kám-chêng
Bô pó-chhı̂ sek-tòng kū-lı̄
Bô seng tı̄ Tâi-oân khiā-ke keh-lı̄
Kám-chêng siuⁿ-koè hó
Kiat-kó, ē chiok siong kám-chêng. Chit-pái sí-sı̂n ēng tō͘-chiam
Niû lâng kap lâng ê kám-chêng
Niû kok kap kok ê kám-chêng
Ēng Tiong-kok chò tiong-sim
Niû kám-chêng. Choan-ka thê-chhut hông-tı̄ ê iàu-léng:
Tē-it: niû hia̍h-un, Tiong-kok-jia̍t kám ū thè?
Tē-jı̄: koà chhùi-am, mài siuⁿ-chia̍p kóng Tiong-kok-oē!
Tē-saⁿ: khı̂n sé-chhiú, Tiong-kok bûn-hoà ài sé hō͘ chheng-khı̀! Un-tō͘ sió-khoá khah koân, tio̍h ài koáⁿ-kín
Kín ēng Tâi-oân chò ke
Kín khiā-ke keh-lı̄