Niau-thâu-chiáu chhoē a-ko͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lí hit-lia̍p thâu-khak ,kài-sêng niau-á , 
2 lúi ba̍k-chiu kim-khok-khok ,chheⁿ-gı̀n-gı̀n ,
Lí sı̄ leh khoàⁿ siáⁿ-mı̍h ?
Nā-sı̄ àm-sı̂ ,he sı̄ âng-goā-soaⁿ ê tiàu-kiàⁿ ,
Khó-sioh jı̍t-thâu nā chhut ,Lí tō ná chheⁿ-mê .
Ko͘~ko͘~ko͘~ ,a-ko͘-á ! Tńg--lâi-à !
Niau-thau-chiáu ,Lí sı̄-m̄-sı̄ leh chhoē a-ko͘-á ? (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2014 kı̂, 2004 nı̂ 3 goe̍h 16)