Nn̄g-chiah Niáu-chhú-á Se̍h Chı̍t-liàn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chı̍t-ê kap goán cha-bó͘-kiáⁿ kāng-iân 
Seⁿ-chò tiⁿ-tiⁿ ê ha̍k-seng
Kā i ê kám-siā hoà-chò
Chı̍t-ê chiok sè ê lé-ap-á
Sàng hō͘ goá Goá tháu-khui ko-kùi ê pau-chong toà-á
Khoàⁿ-tio̍h nn̄g-tè cho-kho-liat-toh
Nn̄g-chiah chiok kkó-ài ê niáu-chhú-á
Chı̍t-chiah gû-lin-sek--ê
Chı̍t-chiah chhim âng-sek--ê
Oa~ah! ū kàu tiⁿ ê hêng Goá m̄-kam chia̍h
The̍h tńg-khı̀ sàng hō͘ goán bó͘ chia̍h
Goán bó͘ phah-khui iù-siù e pau-chong ap-á
Khoàⁿ-tio̍h chı̍t-tùi chiok kó͘-chui ê niáu-chhú-á
Oa~ah! ū kàu tiⁿ ê hêng I m̄-kam chia̍h
Peng leh beh lâu hō͘ khı̀ hn̄g-tē tha̍k-chheh ê cha-bó͘-kiáⁿ chia̍h
Goán cha-bó͘-kiáⁿ the̍h-tio̍h peng-peng súi-súi ê ap-á
Khoàⁿ-tio̍h chı̍t-tùi khó-ài koh kó͘-chui ê niáu-chhú-á
Oa~ah! ū kàu tiⁿ ê hêng I m̄-kam chia̍h
Beh sàng hō͘ chiok siàu-liām ê pa-pa chia̍h
Goá m̄-kam chia̍h
Chı̍t-tùi chiah-nı̍h tiⁿ ê niáu-chhú-á
Goá kā in khǹg jı̍p-khı̀ chng seng-chek-toaⁿ ê sı̀n-hong
Kià khı̀ hō͘ goá hit-ê ha̍k-seng
Chia̍h tiⁿ-tiⁿ