Ou-chhùi-pit-á chhùi o͘-o͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ou-chhùi pit-á chhùi o͘-o͘ ,ài-chia̍h chháu-á-chí , 
Kui-tı̄n chò-hoé poe-lâi poe-khı̀ ,
Chhiùⁿ hit-lō khoài-lo̍k ê koa-si : pi~pi~pi~
Siòng-miā-sian--ê siōng kah-ı̀ ,
I ē pāng siòng-miā-sian--ê kā pâi-ki ,
Pāng siòng-miā-sian--ê kā-lâng toàn ūn-khı̀ . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2007 kı̂, 2004 nı̂ 1 goe̍h 27)