Ou-iû thàu khı̀-iû

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chhài nā bē soah, Khong-an put-sı̂ ē tı̄ chhài-kè-á piⁿ lim sio-chiú. Ū 1-kang, I phâng 1-poe âng-sek ê mı̍h-kiāⁿ leh lim. Koán-ke-pô Liông-á-ḿ tú-hó khoàⁿ--tio̍h, tō mn̄g I kóng: “Lí leh lim he sı̄ siáⁿ-mı̍h oáⁿ-ko, ná ē kui poe âng kı̀-kı̀?” “Sı̄ chham jiông--ê thàu pih-hoeh, kài pó͘--neh!” Kúi kang liáu-āu, I koh tı̄ chhài-kè-á piⁿ san-lim. The̍h 1koàn chiú--chhut-lâi, thı̂n 1-sut-á tı̄ poe á lāi.Chù-sí-m̄-sí, Liông-á-ḿ koh tú-hó tùi chhài-kè-á piⁿ kiâⁿ--koè. “Khong-an--a, lí he sı̄ siáⁿ-mı̍h chiú? o͘ sô-sô, beh kiaⁿ--sí-lâng-hioh?” “Ḿ--a, lí m̄-bat pó--lah, che sı̄ kúi lō 10 bı̄ ko-kùi ê tiong-io̍h-châi, chı̀m 2~3tang chiah ē kı̀ⁿ kong-hāu ê chong-ha̍p pó͘-io̍h-chiú, lim liáu m̄-nā pó͘-hoeh, koh ē chhoán-khùi--neh!” “Lí chit-ê gōng gín-á, goá khoàⁿ he m̄-sı̄ siáⁿ-mı̍h pó͘-io̍h-chiú, sı̄ o͘-iû thàu khı̀-iû--lah! Lí án-ne o͘-pe̍h lim, pó͘ liáu nā koè thâu, āu-pái káⁿ ē lâu ba̍k-sái--o͘!”