Ou-ki siōng hoaⁿ-hí

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Khe-á-chúi chheng-chheng-chheng , 
Chio̍h-thâu tēng-tēng-tēng ,
Poe-lâi poe-khı̀ ,thiàu-khí thiàu-lo̍h ,
Siōng hoaⁿ-hí ,tō-sı̄ Lí o͘-ki ,
1 sin o͘-kim o͘-kim ná pó-chio̍h ,
Chim-chiok khoàⁿ ,goân-lâi sı̄ khóng-sek . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2016 kı̂, 2004 nı̂ 3 goe̍h 30 )