Pı̂n-toāⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lâng tı̄ jı̍t-thau-kong ē-kha teh piaⁿ 
I tı̄ lāi-té léng-khı̀-thiaⁿ
Lâng teh cháu, i teh kiâⁿ Lâng teh kiâⁿ, i ē-tàng tiàm hia tiāⁿ-tiāⁿ
Lâng tiàm hia khiā, i chē kah sı̀-chiàⁿ sı̀-chiàⁿ
Lâng chē sı̀-chiàⁿ, i theⁿ-í theⁿ tı̄ mn̂g-kháu-tiâⁿ
Lâng theⁿ theⁿ-í, i tó tiàm bı̂n-chhn̂g pàng im-ga̍k tı̄-teh thiaⁿ
Lâng tó bı̂n-chhn̂g, i khùn kah jı̍t-thâu pha̍k kha-chiah-phiaⁿ Lâng-lâng o-ló i hó-miā
I sı̄ bô hit-hō sin-miā
Kek hit-hō sin-miā.