Pa Lí M̄-thang Khí-siáu

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --1999-nı̂ Hū-chhin-cheh goán cha-bó͘-kiáⁿ Ka-gı̂ sàng goá ê lé-mı̍h 
 Pa, lí m̄-thang khí-siáu 
Sui-jiân lâng lóng kóng lí í-keng khí-siáu
Sı̀-cha̍p goā hoè chiah teh tha̍k phok-sū
Kóng ûi-tio̍h be chò sán-pô
Ûi Tâi-oân chiap-seⁿ chı̍t ê
Ū bó-gí bûn-hoà ê âng-eⁿ-á Kui-ê 90 nı̂-tāi lóng chı̀m tı̄
Ta-sò ê gí-giân-só͘
Tha̍k kah piàn-chò chı̍t chiah thâng
Kiò-chò Y2K Pa, lí m̄-thang khí-siáu
Chhian-bān, lí m̄-thang chin-chiàⁿ khí-siáu
Sui-jiân goá mā kám-kak lí í-keng khí-siáu Lí kóng lí sı̄ Siōng-tè ê kiáⁿ
Koh kóng lí sı̄ chı̍t tiâu ko-sok-kong-lō͘
Nā àn lí ê sin-khu sái--koè-khı̀
Chin kín tio̍h ē kàu thian-tông Lí lâi sè-kan sı̄ beh chhı̀-thàm hia-ê ké-hó-lâng
In hó-gia̍h ná soaⁿ, chhùi kóng thiàⁿ-sim ná hái
Khiok pàng lí iáu-bē hō͘ lâng tèng sı̍p-jı̄-kè
Seng gō-sí
Hō͘ lí oân-choân bô ki-hoē kiù-sio̍k jı̂n-lūi Pa, Lí chhian-bān m̄-thang khí-siáu
Iâ-so͘ sui-jiân kóng koè hó-gia̍h-lâng jı̍p thian-tông
Pí lo̍k-tô chhng chiam-soàⁿ khah oh
Sui-jiân lí gı̂n-hâng chûn-khoán ê soa-pó
Chhiâⁿ hō͘ chı̍t éng chı̍t éng ê siàu-toaⁿ
Im im--tó
Tān-sı̄ lí bêng-bêng m̄-sı̄ Siōng-tè ê kiáⁿ
Goá bêng-bêng m̄-sı̄ Siōng-tè ê sun Pa, chhian-bān lí m̄-thang khí-siáu
M̄-thang, chhian-bān m̄-thang
Goá kā lí lám ân-ân
Goá chiok ài lí
Lí nā khí-siáu
Goá boē khui-hoe ê hoe-—
Ē piàn tē-lûi
Ē má-siōng khui-hoe
Po̍k-chà