Pah gō͘ kho͘ koh sàng 1-ê niâ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

3 goe̍h té, Kang sió-chiá kap lâng khı̀ Niau-phı̄ⁿ-thâu iû-lám. Lâm Tâi-oân ê jı̍t-thâu chiâⁿ jia̍t-chêng, pha̍k kah hō͘ lâng kiông beh tòng-boē-tiâu, Kang sió-chiá chı̍t lo̍h-chhia tō kín cháu khı̀ siong-tiàm, beh bé 1-téng bō-á thang jia jı̍t-thâu. "Thâu-ke, chit téng bō-á goā chē?" "Pah gō͘ kho͘ niâ!" Thâu-ke chhiò-bi-bi kā Kang sió-chiá ı̀n. "Pah gō͘ kho͘, iáu koh niâ?" Kang sió-chiá hiâm siuⁿ-kùi. "Sió-chiá, ū kàu sio̍k--a lah, pah gō͘ kho͘, koh sàng 1-ê niâ--neh!" [Chù]Pah gō͘ kho͘ niâ: 150 kho͘ niā-niā, niā-niā liâm leh kóng, piàn chò niâ.