Pe̍h-boé-sı̀ⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Khoàⁿ goá chhùi-á khui-khui , 
Tio̍h chai-ián goá chin hèng liām koa-si ,
M̄-nā ài kho͘ si-á , Mā káu-koài chok-gia̍t ài piáu-ián ,
Lín beh him-sióng tò-thâu-chai ia̍t khoê-sı̀ⁿ ê te̍k-ki--bô ,
Chim-chiok khoàn : ı̄-pı̄ ! Khai-sí !